Қарағанды қаласы әкімдігінің "Қарағанды қаласының…
"№59 ЖББОМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

Күту, тосу
ждать.
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 152
Жаңа сұрақтар: 3

«Қарағанды қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 02.03.2016 жылғы №225 хаты негізінде, қазақ тіліндегі терминдерді біріздендіру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық терминологиялық комиссияның 2015 жылғы отыры

Жүктеу: Бекітілген терминдер  

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ

2015 ЖЫЛҒЫ 6 ҚАЗАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА

БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР

Инновация, индустрия салаларыбойынша

 

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

 

1.      

экономические реалии

экономикалық болмыс

 

2.      

целенаправленная работа

нысаналы жұмыс

 

3.      

коммерциализация 

технологий

технологияларды коммерцияландыру

 

4.      

технологическое прогнозирование

технологиялық болжау

 

5.      

производственная цепочка

өндірістік тізбек

 

6.      

техническое перевооружение

техникалық қайта жарақтандыру

 

7.      

расхождение

алшақтық

 

8.      

автономный кластерный фонд

автономды кластерлік қор

 

9.      

инновационность

инновациялылық

 

10.         

производительность труда

еңбек өнімділігі

 

11.        

инновационный грант

инновациялы грант

 

12.        

абсолютно

абсолютті, мүлде

 

13.        

автолебедка

автошығыр

 

14.        

брюки клеш

кеңбалақ шалбар

 

15.        

гранулированный чугун

түйіршіктелген шойын

 

16.        

натяжитель

кергі

 

17.       

носки

ұйық

 

18.                        

колготки

колготки

 

19.                        

трусы

тізкиім

 

20.                        

спад производства

өндірістің құлдырауы

 

21.                        

шипы колес

доңғалақ бүртабаны

 

22.                        

пряжа

иірімжіп

 

23.                        

пряжа рыхлая

босаң иірімжіп

 

24.                        

подгузники

жаялықша

 

25.                        

листовое стекло

табақ шыны

 

26.                        

установка очистки электролита

электролитті тазарту қондырғысы

 

27.                        

фильтрат

сүзінді

 

28.                        

цех электролиза меди

мыс электролиздеу цехы

 

29.                        

крепь

бекітпе

 

30.                        

валовая добавленная стоимость

жалпы қосылған құн

 

31.                        

высокая добавленная стоимость

жоғары қосылған құн

 

32.                        

дооснащение

жете жарақтандыру

 

33.                        

древесина

сүрек

 

34.                        

изделие

бұйым

 

35.                        

неисчерпаемые ресурсы

сарқылмас ресурстар

 

36.                        

чулки

шұлық

 

37.                        

шаблон

шаблон, қалып

 

38.                        

полевые работы

дала жұмыстары

 

39.                        

горная масса

тау-кен массасы

 

40.                        

рудоспуск

кенқұдық

 

41.                        

целик

кентірек

 

42.                        

горный склон

тау беткейі

 

43.                        

недра

жер қойнауы

 

44.                        

недропользование

жер қойнауын пайдалану

 

45.                        

недропользователь

жер қойнауын пайдаланушы

 

46.                        

сейсморазведочные работы

сейсмикалық барлау жұмыстары

 

47.                        

геологическое доизучение

геологиялық жете зерттеу

 

48.                        

геологоразведочные работы

геологиялық барлау жұмыстары

 

49.                        

геологосъемка

геологиялық түсірілім

 

50.                        

рациональное использование недр

жер қойнауын тиімді пайдалану

 

51.                        

горно-металлургический комплекс

тау-кен-металлургиялық кешен

 

52.                        

предел

шек

 

53.                        

нормированные потери

нормаланған ысырап

 

54.                        

безопасное недропользование

жер қойнауын қауіпсіз пайдалану

 

55.                        

коммерческое обнаружение

коммерциялық табу

 

56.                        

туристический имидж

туристік имидж

 

57.                        

выездной туризм

шығу туризмі

 

58.                        

въездной туризм

келу туризмі

 

59.                        

туристская организация

туристік ұйым

 

60.                        

туристская деятельность

туристік қызмет

 

61.                        

туристский маршрут

туристік бағдар

 

62.                        

продвижение туристского продукта

туристік өнімді ұсыну

 

63.                        

ночевка

түнемелік

 

64.                        

экскурсионная деятельность

экскурсиялық қызмет

 

65.                        

аффилиированный

үлестес

 

66.                        

калибровочные лаборатории

мөлшерлеу зертханалары

 

67.                        

метрологическая аттестация

метрологиялық аттестаттау

 

68.                        

поверочные лаборатории

салыстырыптексеру зертханалары

 

69.                        

подтверждение соответствия

сәйкестікті растау

 

70.                        

испытательные лаборатории

сынақ зертханалары

 

71.                        

система каталогизации продукции

өнімді каталогтау жүйесі

 

72.                        

знак соответствия

сәйкестік белгісі

 

73.                        

добровольное подтверждение соответствия

сәйкестікті ерікті растау

 

74.                        

гармонизированный стандарт

үйлестірілгенстандарт

 

75.                        

технический барьер

техникалық кедергі

 

76.                        

предприятие-изготовитель

дайындаушы кәсіпорын

 

77.                        

область аккредитации

аккредиттеу саласы

 

78.                        

абонентская задолженность

абоненттік берешек

 

79.                        

абонентский отдел

абоненттік бөлім

 

80.                        

абонентская плата

абоненттік төлем

 

81.                        

абонентская сеть

абоненттік желі

 

82.                        

абонентская установка

абоненттік қондырғы

 

83.                        

абонентско-расчетная группа

абоненттік-есептік топ

 

84.                        

автоматизированная система проектирования

автоматтандырылған жобалау жүйесі

 

85.                        

автоматическая телефонная станция

автоматты телефон стансасы

 

86.                        

автоматическая система контроля

автоматты бақылау жүйесі

 

87.                        

автоматизированная система управления

автоматтандырылған басқару жүйесі

 

88.                        

автоматическое включение

автоматты түрде қосылу

 

89.                        

автоматизированная система

автоматтандырылған жүйе

 

90.                        

аварийная обстановка

авариялықжағдай

 

91.                        

автоматизированное рабочее место

автоматтандырылған жұмыс орны

 

92.                        

модем с автовызовом

автошақыру модемі

 

93.                        

адресная память

адрестік жад

 

94.                        

вычисление адреса

адресті анықтау

 

95.                        

информационная линия

ақпараттық желі

 

96.                        

сжатие информации

ақпаратты сығымдау

 

97.                        

адаптер информационного интерфейса

ақпараттық интерфейс бейімдеуіші

 

98.                        

поле информационных разрядов

ақпараттық разрядтар өрісі

 

99.                        

информационная сеть

ақпараттық тор

 

100.                   

ссылка вперед

алға сілтеме

 

101.                   

исходная информация

бастапқы ақпарат

 

102.                   

блок-схема алгоритма

алгоритм блоктәсімі

 

103.                   

команда алгоритма

алгоритм пәрмені

 

104.                   

код операции

операция коды

 

105.                   

последовательность операций

операциялар реттілігі

 

106.                   

аналоговый сигнал

аналогты дабыл

 

107.                   

система обработки аналоговых данных

аналогты деректерді өңдеу жүйесі

 

108.                   

доступ по каналу связи

байланыс арнасындағықолжетімділік

 

109.                   

блокировать

бұғаттау

 

110.                   

мастер настраиваемых задач

бапталатын тапсырмалар шебері

 

111.                   

дефект

ақау

 

112.                   

введенный код

енгізілген код

 

113.                   

взаиморасчет

өзара есеп айырысу

 

114.                   

вне сети

желіден тыс

 

115.                   

вне зоны покрытия

аядан тыс жерде

 

116.                   

установка головки

бастиек орнату

 

117.                   

кнопка

кнопкы/кнопка

 

118.                   

кнопочная панель

кнопкылы/кнопкалы тақта

 

119.                   

кэш вывода страниц

бет шығару кэші

 

120.                   

метка блока

блок белгісі

 

121.                   

пустой цикл

бос цикл

 

122.                   

пустой язык

бос тіл

 

123.                   

гибридный (комбинированный) компьютер

будан (аралас) компьютер

 

124.                   

окно предупреждений

ескертулер терезесі

 

125.                   

загрузочный диск

жүктейтін диск

 

126.                   

балансировка нагрузки

жүктемені теңгеру

 

127.                   

итерационный цикл

итеративті қайталым

 

128.                   

замена сим-карты

сим-картаны ауыстыру

 

129.                   

главное меню

бастымәзір

 

130.                   

емкость канала связи

байланыс арнасының сыйымдылығы

 

131.                   

широкополосный канал

кеңжолақты арна

 

132.                   

расширенный фильтр

кеңейтілген сүзгі

 

133.                   

широковещательный трафик

кеңтаратымды трафик

 

134.                   

обратная трансляция

кері аудару

 

135.                   

устройство декодирующее

кері кодтау құрылғысы

 

136.                   

автосоединение фигур

кескіндердіңавтоқосылуы

 

137.                   

центрирование изображения

кескінді ортаға келтіру

 

138.                   

реплика

реплика

 

139.                   

всплывающее окно

қалқыма терезе

 

140.                   

карманный компьютер

қалта компьютер

 

141.                   

механизм доступа

қолжетім тетігі

 

142.                   

удаление надстроек

қондырманы жою

 

143.                   

значок документа

құжат таңбашасы

 

144.                   

информационный контент

ақпараттық контент

 

145.                   

контрольно-испытательный пункт

бақылау-сынау пункті

 

146.                   

хронометраж

хронометраж

 

147.                   

компановка модулей

модульдерді тұтастыру

 

148.                   

калибровка

мөлшерлегіш 

 

149.                   

оперативное запоминающее устройство

жедел жадтау құрылғысы

 

150.                   

оптоволоконный кабель

оптоталшықты кәбіл

 

151.                   

число витков

орамдар саны

 

152.                   

установочная метка

орналастыру белгісі

 

153.                   

центральный узел связи

орталық байланыс торабы

 

154.                   

паутина 

өрмек, шырмауық

 

155.                   

шнур измерительного прибора

өлшеу аспабының бауы

 

156.                   

штатив прибора

аспап тағаны

 

157.                   

процессор с плавающей точкой

қалқыма нүктелі процессор

 

158.                   

разветвленная сеть

тармақталған тор

 

159.                   

язык управления пакетом

дестені басқару тілі

 

160.                   

цифроаналоговый преобразователь

цифрлы-аналогтытүрлендіргіш

 

161.                   

асбестовая крошка

асбест үгіндісі

 

162.                   

асбестоцементное покрытие

асбест-цемент жабын

 

163.                   

аэрофотосьемки

аэрофототүсірілім

 

164.                   

естественный щебень

табиғи шағылтас

 

165.                   

мол

тосқауыл

 

166.                   

несущий

тіреуіш

 

167.                   

ограждение

қоршау, қоршап қою, кедергі

 

168.                   

оттиск

бедер

 

169.                   

оттиск печати

мөрбедері

 

170.                   

отсев

тас ұнтақтары

 

171.                   

пневматическая шина, пневмошина, пневматик

пневматикалық шина, пневмошина,

 

172.                   

правоустанавливающие документы на земельный участок

жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттар

 

173.                   

рулежная дорожка

жермен жүру жолдары

 

174.                   

сварщик

дәнекерлеуші

 

175.                   

фрахт

фрахт, кеме кіресі

 

176.                   

фрахтование

кеме жалдау

 

177.                   

фрахтовщик

кеме жалдаушы

 

178.                   

фрахтователь

кемемен жалданушы

 

179.                   

щебень

шағылтас

 

Төтенше жағдайлар саласы бойынша

 

р

орыс тілінде

қазақ тілінде

 

   1.                                                                

авария

авария

 

   2.                                                                

аварийная ситуация

авариялық жағдай

 

   3.                                                                

аварийная обстановка

авариялық ахуал

 

   4.                                                                

учет аварий

аварияларды есепке алу

 

   5.                                                                

автодегазационная станция

автогазсыздандыру станциясы

 

   6.                                                                

автоматический радиопеленгатор

автоматты радиотұтқыш

 

   7.                                                                

слой стока

ағын қабаты

 

   8.                                                                

вилка разъема

ағытпа ашасы

 

   9.                                                                

адамсит

адамсит

 

 10.                                                              

конвой

айдауыл

 

 11.                                                              

вращательное бурение

айналмалы бұрғылау

 

 12.                                                              

дефектоскоп

ақаутапқы

 

 13.                                                              

бассейн долинный селевой

сел алабы бассейні

 

 14.                                                              

впадина аллювиальная

аллювийлік ойпат

 

 15.                                                              

цепь дальней связи

алыс байланыс тізбегі

 

 16.                                                              

послойное тушение

аралық қабаттарды сөндіру

 

 17.                                                              

вода подрусловая

арнаасты суы

 

 18.                                                              

водозабор русловой

арналық тоған

 

 19.                                                              

противоатомная защита

атом қаруынан қорғану

 

 20.                                                              

воздуховод

ауа өткізгіш

 

 21.                                                              

влажность воздуха удельная

ауаның үлестік ылғалдылығы

 

 22.                                                              

бактерия болезнетворная

ауру тудырғыш бактерия

 

 23.                                                              

карта ситуационная

ахуалдық карта

 

 24.                                                              

мультиплексор каналов связи

байланыс арналарының

мультиплексоры

 

 25.                                                              

виток связи

байланыс орамы

 

 26.                                                              

бактериальные токсины

бактериялық уыттар

 

 27.                                                              

уровень контрольный

бақылау деңгейі

 

 28.                                                              

заболачивание

батпақтану

 

 29.                                                              

пост

бекет

 

 30.                                                              

постовой

бекетші

 

 31.                                                              

арматура запорная

бекіту арматурасы

 

 32.                                                              

флажок  сигнальный

белгі жалаушасы

 

 33.                                                              

бета-излучение

бета сәулелену

 

 34.                                                              

оползнение откоса

беткейдің жылжуы

 

 35.                                                              

полнолицевая маска

бетті толық жабатын  маска

 

 36.                                                              

биологическое задернение

биологиялық шымдану

 

 37.                                                              

дамба

бөген

 

 38.                                                              

запруда

бөгесін (уақытша істелген)

 

 39.                                                              

плотина

бөгет

 

 40.                                                              

отсек

бөлік

 

 41.                                                              

маскировка

бүркемелену

 

 42.                                                              

деблокирование

бұғаттан шығару

 

 43.                                                              

горение затяжное

бықсып жану

 

 44.                                                              

вакуум-насос

вакуум-сорғы

 

 45.                                                              

загазованность

газданғандық

 

 46.                                                              

абсорбция газов

газды сіңіріп алу

 

 47.                                                              

дегазационный пункт

газсыздандыру пункті

 

 48.                                                              

гуманитарная помощь

гуманитарлық  көмек

 

 49.                                                              

штормовое предупреждение

дауылды алдын ала ескерту

 

 50.                                                              

штормовой ветер

дауылды жел

 

 51.                                                              

штормовой нагон воды

дауылды су ағыны

 

 52.                                                              

дезинсекция

дезинсекция

 

 53.                                                              

декодно-шаговый искатель

кодсыз-қадамдық іздеуіш

 

 54.                                                              

впадина делювиальная

делювийлі ойпат

 

 55.                                                              

десантирование

десант түсіру

 

 56.                                                              

дифосген

дифосген

 

 57.                                                              

активность минимально значимая удельная

ең аз мәнді үлес белсенділігі

 

 58.                                                              

таяние

еру

 

 59.                                                              

ласты ножные (пара)

ескекаяқ

 

 60.                                                              

старица

ескі арна

 

 61.                                                              

грозозащита 

жайтартқыш

 

 62.                                                              

головка переходная соединительная

жалғастырушы өтпелі бастиек

 

 63.                                                              

пламягаситель

жалын сөндіргіш

 

 64.                                                              

убытки косвенные

жанама шығындар

 

 65.                                                              

горючесть

жанғыштық

 

 66.                                                              

нагрузка горючая

жану жүктемесі

 

 67.                                                              

характер горения

жану сипаты

 

 68.                                                              

выгорать

жанып кету

 

 69.                                                              

светомаскировка

жарықтық бүркеніш

 

 70.                                                              

взрывоопасный

жарылыс қауіпті

 

 71.                                                              

взрывоустойчивость

жарылысқа төзімділік

 

 72.                                                              

укрытие

жасырын пана

 

 73.                                                              

боевая выучка 

жауынгерлік машық

 

 74.                                                              

поземка

жаяу бұрқасын

 

 75.                                                              

оперативное подчинение

жедел бағыныста болу

 

 76.                                                              

ветровые нагоны 

жел айдаған су

 

 77.                                                              

абразия

жемірілу

 

 78.                                                              

рукав

жеңқұбыр

 

 79.                                                              

зажим рукавный

жеңқұбыр қысқышы

 

 80.                                                              

ящик для рукавов

жеңқұбырға арналған жәшік

 

 81.                                                              

досмотр

жете тексеру

 

 82.                                                              

сборно-эвакуационные пункты

жиналу-эвакуациялау пункттері

 

 83.                                                              

радиационная авария проектная

жобалық радиациялық авария

 

 84.                                                              

истребительная авиация

жойғыш авиация

 

 85.                                                              

полынья

жылым

 

 86.                                                              

пункт обогрева

жылыту пункті

 

 87.                                                              

эвакуация пораженных

зақымданғандарды эвакуациялау

 

 88.                                                              

очаг поражения

зақымдану ошағы

 

 89.                                                              

длина выдвижения колена

иіннің жылжу ұзындығы

 

 90.                                                              

инсектициды

инсектицидтер

 

 91.                                                              

интразвуковое оружие

интрадыбыстық қару

 

 92.                                                              

влага капиллярная

капиллярлық ылғал

 

 93.                                                              

установление карантина

карантин жариялау

 

 94.                                                              

карст

карст

 

 95.                                                              

волна-помеха

кедергі толқын

 

Көлік және қатынас жолдары салаларының терминдері

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

1.                 

автобан

автобан

2.                 

авиагруз

әуе жүгі

3.                 

авиапочта

авиапошта

4.                 

авиапредприятие

авиакәсіпорын

5.                 

авиация гражданская

азаматтық авиация

6.                 

авиация малая

шағын авиация

7.                 

автобус городской

қалалық автобус

8.                 

автобус дальнего следования

алысқа қатынайтын автобус

9.                 

автобус лизинговый

лизингілік автобус

10.            

автобус междугородный

қалааралық автобус

11.            

автобус международный

халықаралық автобус

12.            

автобус местного сообщения

жергілікті қатынас автобусы

13.            

автобус пригородный

қаламаңы автобусы

14.            

автобус туристический

туристік автобус

15.            

автовоз

автотасығыш

16.            

автогудронатор

автогудрондауыш

17.            

автозаправка

жанармайқұю

18.            

автолебедка

автошығыр

19.            

автолестница

автосаты

20.            

автомагазин

автодүкен

21.            

автомагистраль

автокүрежол, автомагистраль

22.            

автомастерская

автошеберхана

23.            

автоматизация

автоматтандыру

24.            

автоматизация посадки

қонуды автоматтандыру

25.            

автоматизация производства

өндірісті автоматтандыру

26.            

автоматизация процесса

үдерісті автоматтандыру

27.            

автоматизация управления

басқаруды автоматтандыру

28.            

автоматизированная система проектирования

автоматтандырылған жобалау жүйесі

29.            

автоматика

автоматика

30.            

автоматика железнодорожная

теміржол автоматикасы

31.            

автомашина

автомәшине

32.            

автомашинист

автомәшинеші

33.            

автомеханик

автомеханик

34.            

автомобилевоз

автомобильтасығыш

35.            

автомобилеопрокидыватель

автомобильаударғыш

36.            

автомобилист

автомобильші

37.            

автомобиль

автомобиль

38.            

автомобиль аварийный

апаттық автомобиль

39.            

автомобиль безопасный

қауіпсіз автомобиль

40.            

автомобиль бесхозный

иесіз автомобиль

41.            

автомобиль гоночный

жарыс автомобилі

42.            

автомобиль грузовой

жүк автомобилі

43.            

автомобиль грузопассажирский

жүк-жолаушы  автомобилі

44.            

автомобиль дизельный

дизелді автомобиль

45.            

автомобиль заднеприводной

артқы жетекті автомобиль

46.            

автомобиль закрытый

жабық автомобиль

47.            

автомобиль карбюраторный

карбюраторлы автомобиль

48.            

автомобиль леворульный

сол рөлді автомобиль

49.            

автомобиль легковой

жеңіл автомобиль

50.            

автомобиль медицинской помощи

медициналық жәрдем автомобилі

51.            

автомобиль неполнопроводной

ішінара жетекті автомобиль

52.            

автомобиль открытый

ашық автомобиль

53.            

автомобиль переднеприводной

алдыңғы жетекті автомобиль

54.            

автомобиль полноприводной

толық жетекті автомобиль

55.            

автомобиль порожний

бос автомобиль

56.            

автомобиль самопогрузки

өзі тиейтін автомобиль

57.            

автомобиль спортивный

спорт автомобилі

58.            

автомобиль технической помощи

техникалық жәрдем автомобилі

59.            

автомобиль-бензовоз

бензин таситын автомобиль

60.            

автомобиль-вездеход

жол талғамайтын автомобиль

61.            

автомобиль-контейнеровоз

контейнер таситын автомобиль

62.            

автонастройка

автобаптау

63.            

автоответчик

автожауапқатқыш

64.            

автопереправа ледовая

мұз автоөткелі

65.            

автопилот

автоұшқыш

66.            

автопогрузчик

автотиеуіш

67.            

автопоезд прицепной

тіркемелі автопойыз

68.            

автопредприятие муниципальное

муниципалдық автомобиль кәсіпорны

69.            

автоприцеп

автотіркеме

70.            

автопромышленность

автоөнеркәсіп

71.            

авторегулировщик

автореттеуші

72.            

авторегулятор тормоза

тежеуіш автореттеуіші

73.            

авторежим торможения

тежеу авторежімі

74.            

авторежим тормоза

тежеуіш авторежімі

75.            

авторынок

автобазар

76.            

автосамосвал

автотүсіргіш

77.            

автосани

автошана

78.            

автосимволика

автонышан

79.            

автосмесь

автоқоспа

80.            

автостоп

автотоқтатқы

81.            

автостоп поездной

пойыз автотоқтатқысы

82.            

автостроп

автоқармауыш

83.            

автотопливо

автоотын

84.            

автотормоз

автотежеуіш

85.            

автотранспорт

автокөлік

86.            

автотранспорт брошенный

тастанды автокөлік

87.            

автоуслуга

автоқызмет

88.            

автофургон

автокүйме

89.            

автохаус

автоүй

90.            

автошкола

автомектеп

91.            

автоэлектрик

автоэлектрші

92.            

агенство автотуристическое

автотуризм агенттігі

93.            

агенство воздушных сообщений

әуе қатынасы агенттігі

94.            

агенство портовое

кемежай агенттігі

95.            

агенство транспортное

көлік агенттігі

96.            

агент морской

теңіз агенті

97.            

агент судовой

кеме агенті

98.            

агрегат автомобильный

автомобиль агрегаты

99.            

агрегат питания

қоректендіруші агрегат

100.       

агрегатчик

агрегатшы

101.       

адаптация автомобиля

автомобильді бейімдеу

102.       

адаптер

бейімдеуіш

103.       

адаптер руля

рөл бейімдеуіш

104.       

адаптивное управление транспортным потоком

көлік ағынын бейімдей басқару

105.       

аккумулятор инерционный

инерциялық аккумулятор

106.       

аккумулятор кислотный

қышқылды аккумулятор

107.       

аккумулятор свинцовый

қорғасынды аккумулятор

108.       

аккумулятор щелочный

сілтілі аккумулятор

109.       

аккумулятор электрический

электр аккумулятор

110.       

аккумуляторщик

аккумуляторшы

111.       

аккумуляция

жинақталу

112.       

аккумуляция энергии

қуат жинақтау

113.       

акт вскрытия вагона

вагонды ашу актісі

114.       

алгоритм технического диагностирования

техникалық диагноздау алгоритмі

115.       

алгоритм управления движением

қозғалысты басқару алгоритмі

116.       

ампер-час

ампер-сағат

117.       

анализ дорожно-транспортных происшествий

жол-көлік оқиғаларын талдау

118.       

анализ летной работы

ұшу жұмысын талдау

119.       

анализ логистический

логистикалық талдау

120.       

анализатор

талдауыш

121.       

анализатор отработавших газов

пайдаланылған газды талдауыш

122.       

анодирование

анодтау

123.       

анодное покрытие

анодты жабын

124.       

аппарат летательный

ұшу аппараты

125.       

аппарат учебно-тренировочный

оқу-жаттығу аппараты

126.       

апробирование отремонтированного узла

жөнделген торапты сынап көру

127.       

аренда транспортного средства

көлік құралын жалға алу

128.       

ассоциация автопроизводителей

автомобиль жасаушылар қауымдастығы

129.       

асфальт волокнистый

талшықты асфальт

130.       

асфальт природный

табиғи асфальт

131.       

асфальтирование

асфальттау

132.       

асфальтобетоноукладчик

асфальт-бетонтөсеуші

133.       

асфальтразогреватель самоходный

өздігінен жүретін асфальтқыздырғыш

134.       

атмосфера

атмосфера

135.       

аудиосистема автомобильная

автомобиль аудиожүйесі

136.       

аэропорт

әуежай

137.       

аэропорт международный

халықаралық әуежай

138.       

аэросани

аэрошана

139.       

база авиационная

авиациялық база

140.       

база автомобиля

автомобиль базасы

141.       

база локомотива

локомотив базасы

142.       

база опорная

тірек табан

143.       

балка жесткости

нықтауыш арқалық

144.       

балка круглая

жұмыр арқалық

145.       

балка моста

көпір арқалығы

146.       

балка опорная

тірек арқалық

147.       

балка поперечная

көлденең арқалық

148.       

балка продольная

бойлық арқалық

149.       

балка равного сопротивления

тең кедергілі арқалық

150.       

балка распорная

кергі арқалық

151.       

балка хребтовая

жоталы арқалық

152.       

балка швеллерная

швеллерлі арқалық

153.       

балласт карьерный

ашық кеніш батпаны

154.       

баллон воздушный

ауа баллоны

155.       

баллон газовый

газ баллоны

156.       

баллон кислородный

оттек баллоны

157.       

банка аккумуляторная

аккумуляторлық құты

158.       

барашек

қосқұлақ

159.       

батарея

батарей

160.       

батарея линейная

желілік батарей

161.       

башня

мұнара

162.       

бездефектность

ақаусыздық

163.       

бездорожье

жолсыздық

164.       

безопасность

қауіпсіздік

165.       

безопасность движения

қозғалыс қауіпсіздігі

166.       

безопасность дорожного движения

жол қозғалыс қауіпсіздігі

167.       

безопасность жизнедеятельности

тіршілік қауіпсіздігі

168.       

безопасность полета

ұшу қауіпсіздігі

169.       

безопасность послеаварийная

аварияданкейінгі қауіпсіздік

170.       

безопасность психологическая 

психологиялық қауіпсіздік

171.       

безопасность техники

техника қауіпсіздігі

172.       

безопасность транспорта

көлік қауіпсіздігі

173.       

безопасность транспортного средства

көлік құралықауіпсіздігі

174.       

безопасность экологическая

экологиялық қауіпсіздік

175.       

безперебойность

кідіріссіздік

176.       

безразмерность

өлшемсіздік

177.       

бензин авиационный

авиациялық бензин

178.       

бензин зимний

қысқы бензин

179.       

бензин летний

жазғы бензин

180.       

бензоуказатель

бензинкөрсеткі

181.       

берег левый

сол жағалау

182.       

бесконечность

шексіздік

183.       

бетон легкий

жеңіл бетон

184.       

бетон особолегкий

ерекше жеңіл бетон

185.       

бетон тяжелый

ауыр бетон

186.       

бетононасос

бетонсорап

187.       

бетоновоз

бетонтасығыш

188.       

бетонолом

бетонбұзғыш

189.       

бетонораспределитель

бетонтаратқыш

190.       

бетоносмеситель

бетонқоспалауыш

191.       

бетоноукладчик

бетонтөсеуіш

192.       

бетонщик

бетоншы

193.       

биение

соғу, дүрсіл

194.       

биение заплечиков вала

білік иықшасының соғуы

195.       

биение коллектора

коллектордың соғуы

196.       

биение подшипников колес

дөңгелек мойынтірегінің соғуы

197.       

биение полное

толық соғу

198.       

билет детский

балалар билеті

199.       

билет единый

бірыңғай билет

200.       

билет обратный

қайту билеті

201.       

билет проездной

жол жүру билеті

202.       

билет разовый

біржолғы билет

203.       

билет ученический

оқушылар билеті

204.       

биотопливо

биоотын

205.       

биофильтр

биосүзгі

206.       

биспираль

қосшиыршық

207.       

битумопровод

битумқұбыр

208.       

битумы вязкие

тұтқыр битумдар

209.       

битумы дорожные

жол битумдары

210.       

битумы жидкие

сұйық битум

211.       

битумы окисленные

тотықтырған битум

212.       

бобышка

дөңесше

213.       

болото

ми батпақ

214.       

бордюр

жиектас

215.       

бородок

шойбіз

216.       

бородок слесарный

слесірлік шойбіз

217.       

борт

ернеу, ергенек, шеті

218.       

борштанга

борқарнақ

219.       

бочка

бөшке

220.       

брелок

салпыншақ

221.       

брелок охранной системы

күзет жүйесінің салпыншағы

222.       

бригада локомотивная

локомотив бригадасы

223.       

бригада маневровая

маневр бригадасы

224.       

бригада поездная

пойызбригадасы

225.       

бригада путевая

темір жол бригадасы

226.       

бригада сменная

ауысымдық бригада

227.       

бригадир грузчиков

жүк тиеушілер бригадирі

228.       

бригадир поезда

пойыз бригадирі

229.       

бригадир пути

темір жол бригадирі

230.       

брикет из стружки

жоңқа шақпақ

231.       

брикет топливный

отын шақпақ

232.       

бронза

қола

233.       

броня

сауыт

234.       

будка

күрке

235.       

буксирование

сүйреу

236.       

буксование

тайғанақтау

237.       

буксование колес

дөңгелектің тайғанақтауы

238.       

булыжник

жұмыртас

239.       

бульвар

желекжол

240.       

бульдозер-рыхлитель

қопсытқыш бульдозер

241.       

бумага наждачная

зімпара қағаз

242.       

бур

бұрғылауыш

243.       

бурение

бұрғылау

244.       

бут

шойтас

245.       

буфер тарелочный

табақшалы буфер

246.       

быстроходность двигателя

қозғалтқыш жүрдектігі

247.       

быстроходность транспорта

көлік жүрдектігі

248.       

вагон

вагон

249.       

вагонка

оймыш тақтай

250.       

вазелин технический

техникалық вазелин

251.       

вакуум

вакуум

252.       

вакуумметр

Вакуумөлшеуіш

253.       

вал ведомый

жетектегі білік

254.       

вал ведущий

жетекші білік

255.       

вал гибкий

иілгіш білік

256.       

вал карданный

кардан білігі

257.       

вал коленчатый

иінді білік

258.       

вал коренной

түпкі білік

259.       

вал полый

қуыс білік

260.       

вал распределительный

үлестіруші білік

261.       

вал трансмиссионный

трансмиссиялық білік

262.       

вал червячный

бұралаң білік

263.       

валик

Білікше

264.       

валун

Қойтас

265.       

вариант

нұсқа, вариант

266.       

вариант трассы дороги

жол трассасының нұсқасы

267.       

вариатор

вариатор

268.       

вариатор клиноременный

сына белдікті вариатор

269.       

вариатор лобовой

маңдайлық вариатор

270.       

вариатор фрикционный

үйкелісті вариатор

271.       

вариатор шаровой

шарлы вариатор

272.       

ввинчивание

бұрап кіргізу

273.       

ввод в эксплуатацию

пайдалануға беру

274.       

ввод-вывод

енгізу-шығару

275.       

величина допустимая

шектеулі шама

276.       

величина предельная

шектік шама

277.       

величина составная

құрама шама

278.       

величина средняя

орташа шама

279.       

венец

тәж

280.       

вентиль

шұра

281.       

вентиль включающий

қосқыш шұра

282.       

вентиль запорный

тиекті шұра

283.       

вентиль защитный

қорғауыш шұра

284.       

вентиляция вагона

вагонды желдету

285.       

вентиляция естественная

табиғи желдету

286.       

вентиляция тоннеля

тоннелді желдету

287.       

вероятность перехода

өту ықтималдығы

288.       

вертолет

тікұшақ

289.       

вершина зубьев шестерни

тегіршек тістерінің ұшы

290.       

вес

салмақ

291.       

вес груза

жүк салмағы

292.       

вес допустимый

шекті салмақ

293.       

вес молекулярный

молекулалық салмақ

294.       

вес объемный

көлемдік салмақ

295.       

вес поезда

пойызсалмағы

296.       

вес расчетный

есептік салмақ

297.       

вес сцепной

тіркеу салмағы

298.       

вес тепловоза

тепловоз салмағы

299.       

вес удельный

меншікті салмақ

300.       

вес унифицированный

бірыңғайланған салмақ

301.       

весло

ескек

302.       

весы

таразы

303.       

весы автоматические

автомат таразы

304.       

весы конвейерные

конвейерлі таразы

305.       

весы крановые

кран таразы

306.       

весы объемные

көлемдік таразы

307.       

весы приборные

аспаптық таразы

308.       

ветви ленты

таспа тармақтары

309.       

ветка железнодорожная

теміржол тармақшасы

310.       

ветроуказатель, флюгер

желбағар

311.       

взвешивание вагонов

вагондарды таразылау

312.       

взлет

ұшып көтерілу

313.       

взрывание

қопару

314.       

вид местный

жергілікті көрініс

315.       

вид продукций

өнім түрлері

316.       

вид производства

өндіріс түрі

317.       

вид транспортного средства

көлік құралының түрі

318.       

виды торможения

тежеу түрлері

319.       

вилка тормозная

тежеуіш ашасы

320.       

вимперг

маңдайөрнек

321.       

виток

орам

322.       

вихрь пыльный

шаңқұйын

323.       

вихрь снежный

қарқұйын

324.       

вкладыш

ішпек

325.       

вкладыш баббитовый

баббит ішпек

326.       

вкладыш биметаллический

қосметалды ішпек

327.       

вкладыш двухболтовый

қоcбұранды ішпек

328.       

вкладыш неразъемный

ажырамайтын ішпек

329.       

вкладыш подшипника

мойынтірек ішпегі

330.       

вклейка

жабысқы

331.       

включение ошибочное

жаңсақ қосу

332.       

влагопроводность

ылғалөткізгіштік

333.       

влажность

ылғалдық

334.       

влажность воздуха

ауа ылғалдығы

335.       

влажность грунта естественная

топырақтың табиғи ылғалдығы

336.       

влажность избыточная

шамадан тыс ылғалдық

337.       

вместимость автомобиля

автомобиль сыйымдылығы

338.       

вместимость поезда

пойызсыйымдылығы

339.       

вогнутость

ойыстық

340.       

вода гравитационная

гравитациялық су

341.       

вода грунтовая

ыза су

342.       

вода кристаллизационная

кристалданған су

343.       

вода парообразная

буланған су

344.       

вода подземная

жерасты суы

345.       

водитель

жүргізуші

346.       

водоем

суқойма

347.       

водозабор, пруд

тоған

348.       

водокачка

сутартқыш

349.       

водоотлив

сутөкпе

350.       

водопоглощаемость

сусіңіргіштік

351.       

водопровод

суқұбыр

352.       

водопроницаемость

суөткізгіштік

353.       

водораздел

суайырық

354.       

водосборник

сужинағыш

355.       

водосброс

суқашыртқы

356.       

водослив

суағытқы

357.       

водосток

суағар

358.       

водоупор

сутірек

359.       

вождение

жүргізу

360.       

вождение поезда

пойызжүргізу

361.       

воздействие

әсер ету

362.       

воздействие техническое

техникалық әсер

363.       

воздух сжатый

сығылған ауа

364.       

воздухозаборник

ауатартқы

365.       

воздухоподогреватель

ауажылытқыш

366.       

воздухопровод

ауақұбыр

367.       

возмущение магнитное

магниттік ұйытқу

368.       

возрождение

қайта өрлеу

369.       

войлок

киіз

370.       

вокзал

вокзал

371.       

вокзал береговой

жағалық вокзал

372.       

вокзал железнодорожный

теміржол вокзалы

373.       

вокзал комбинированный

құрама вокзал

374.       

волна акустическая

акустикалық толқын

375.       

волна зеленая

жасыл толқын

376.       

волна морская

теңіз толқыны

377.       

волнистость

толқындылық

378.       

волнорез

толқынкескі

379.       

волокно

талшық

380.       

волокно асбестовое

асбест талшық

381.       

вольтметр

вольтметр

382.       

вольфрам

вольфрам

383.       

вооруженность техническая

техникалық жарақтылық

384.       

ворот

шығыр

385.       

ворошение

қопсыту

386.       

воспламенение

тұтану

387.       

воспламеняемость топлива

отынның тұтанғыштығы

388.       

воспроизведение

жаңғырту

389.       

восстановление дорог

жолды қалпына келтіру

390.       

восстановление железных дорог

теміржолды қалпына келтіру

391.       

восстановление скреплений

бекітпелерді қалпына келтіру

392.       

время вылета

ұшып шығу уақыты

393.       

время движения поездов

пойыздың жүрууақыты

394.       

время заданное

берілген уақыт

395.       

время задержки

кідіру уақыты

396.       

время замедления

баяулаууақыты

397.       

время межсменное 

ауысымаралық уақыт

398.       

время обработки

өңдеу уақыты

399.       

время обслуживания

қызмет көрсету уақыты

400.       

время ожидания

күту уақыты

401.       

время опоздания

кешігу уақыты

402.       

время основное

негізгі уақыт

403.       

время остановки

тоқтау уақыты

404.       

время отправки

жөнелту уақыты

405.       

время полетное

ұшу уақыты

406.       

время посадки

қону уақыты

407.       

время пробега

жүріс уақыты

408.       

время простоя

қаңтарылу уақыты

409.       

время разгона

екпіндеу уақыты

410.       

время суток 

тәулік уақыты

411.       

время холостого хода

бос жүріс уақыты

412.       

вруб

үңгіме

413.       

встряхиватель

сілкігіш

414.       

выбег

қозғалыстан шығу

415.       

выбор машины

мәшине таңдау

416.       

выброс  гравия

қиыршықтас лақтырындысы

417.       

выверка

салыстырып тексеру

418.       

выгорание клапана

қысымтығынның күйіп кетуі

419.       

выгрузка

жүк түсіру

420.       

выдавливание

сығып шығару

421.       

выезд на набережную

жағалауға шығу

422.       

выезд поезда со станции

пойыздың стансадан шығуы

423.       

выемка поверхности зуба

тіс бетіндегі ойықша

424.       

выемка раскрытая

ашық ойықша

425.       

выключатель быстродействующий

шапшаң ажыратқыш

426.       

выключатель;рубильник

ажыратқыш

427.       

выносливость

төзімділік

428.       

выпиливание

аралау

429.       

выправка кривой

қисықты түзету

430.       

выпуклость

дөңестік

431.       

выпуск газа

газ шығару

432.       

высевка каменная

таскебек

433.       

высота

биіктік

434.       

высота барометрическая

барометрлік биіктік

435.       

высота безопасная

қауіпсіз биіктік

436.       

высота мачты угловая

діңгектің бұрыштық биіктігі

437.       

высота моста

көпір биіктігі

438.       

высота насыпи

үйінді биіктігі

439.       

высота подъема груза

жүк көтеру биіктігі

440.       

высота полета

ұшу биіктігі

441.       

высота строительная

құрылыс биіктігі

442.       

высотомер

биіктікөлшеуіш

443.       

выталкиватель, толкатель

итергіш

444.       

вытяжкагаза

газды сорып шығару

445.       

выход вагонов из строя

вагонныңістен шығуы

446.       

выход рельсов из строя

рельстің істен шығуы

447.       

вышка наблюдательная

бақылау мұнарасы

448.       

вышка смотровая

шолу мұнарасы

449.       

выщербина

кетік

450.       

газ генераторный

генератор газы

451.       

газ остаточный

қалдық газ

452.       

газ отработанный

пайдаланылған газ

453.       

газсжиженный

сұйытылған газ

454.       

газообогрев

газбен жылыту

455.       

газопровод

газқұбыр

456.       

газопроницаемость

газөткізгіштік

457.       

галерея

галерея

458.       

галерея противолавинная

көшкінге қарсы галерея

459.       

галька

малтатас

460.       

галопирование

шоқырақтау

461.       

галоши изоляционные

оқшаулауыш кебіс

462.       

галтовка

жұмырлау

463.       

гандшпук

гандшпук

464.       

ганч

ғаныш

465.       

гараж

гараж

466.       

гараж личный

жекеменшік гараж

467.       

гарпун

гарпун

468.       

гаситель искры

ұшқын өшіргіш

469.       

генератор

генератор

470.       

генератор волн

толқын генераторы

471.       

генератор знаков

таңбалар генераторы

472.       

генератор ответов

жауаптар генераторы

473.       

генератор отчетов

есептеме генераторы

474.       

генератор переменного тока

айнымалы ток генераторы

475.       

генератор постоянного тока

тұрақты ток генераторы

476.       

генератор тока управления

басқару тогының генераторы

477.       

генерация

генерация

478.       

генерирование электрического тока

электр тогын өндіру

479.       

генплан

бас жоспар

480.       

геометрия дороги

жол геометриясы

481.       

геометрия отливки

құйма геометриясы

482.       

герметизация

қымтау

483.       

герметик

қымтақ

484.       

герметичность

қымтаулылық

485.       

гетинакс

гетинакс

486.       

гибкость вала

біліктің иілгіштігі

487.       

гибкость кабеля

кәбіл иілгіштігі

488.       

гибкость рессоры

рессор иілгіштігі

489.       

гибкость, изгибаемость

иілгіштік

490.       

гибрид автомобильный

автомобиль буданы

491.       

гидроаккумулятор

гидроаккумулятор

492.       

гидрограф стока

ағыс гидрографы

493.       

гидродинамика

гидродинамика

494.       

гидрозажим

гидроқысқыш

495.       

гидрозамок

гидроқұлып

496.       

гидроизоляция

гидрооқшаулау

497.       

гидролиния

гидрожелі

498.       

гидролиния всасывающая

сорушы гидрожелі

499.       

гидролиния дренажная

кәріз гидрожелісі

500.       

гидролиния сливная

қотару гидрожелісі

501.       

гидромеханизация

гидромеханикаландыру

502.       

гидромолот

гидробалға

503.       

гидронасос

гидросорап

504.       

гидропривод

гидрожетек

505.       

гидропривод объемный

көлемді гидрожетек

506.       

гидросамолет

гидроұшақ

507.       

гидросистема

гидрожүйе

508.       

гидрофобность

гидрофобтық

509.       

гладилка

қатпаржазғыш

510.       

гладилка закругленная

жұмырланған қатпаржазғыш

511.       

гладилка плоская

жазық қатпаржазғыш

512.       

гладилка фасонная

үлгі қатпаржазғыш

513.       

глазок

көзек

514.       

глина жирная

майлы балшық

515.       

глина песчанистая

құмдақ балшық

516.       

глина пылеватая

тозаңды балшық

517.       

глина щебенистая

шақпатасты балшық

518.       

глинобетон

балшықбетон

519.       

глобализация

жаһандану

520.       

глубина вдавливания

жаншу тереңдігі

521.       

глубина выемки

ойық тереңдігі

522.       

глубина моря

теңіз тереңдігі

523.       

глубиномер

тереңдікөлшеуіш

524.       

глушитель

бәсеңдеткіш

525.       

глыба

жақпартас

526.       

глянец

жалтырақ

527.       

глянцевать

жалтырату

528.       

гнездо

ұя

529.       

гнездо клапанная

қысымтығын ұясы

530.       

головка

бастиек

531.       

головка болта

бұран бастиегі

532.       

головка винта

бұранда бастиегі

533.       

головка делительная

бөлгіш бастиек

534.       

головка заклепки

тойтарма бастиегі

535.       

головка индикаторная

индикаторлы бастиек

536.       

головка рычага

иінтірек бастиегі

537.       

головка светофора

бағдаршам бастиегі

538.       

головка узла

торап бастиегі

539.       

головка цилиндров

цилиндрлер бастиегі

540.       

головка шатуна

бұлғақ бастиегі

541.       

гололед

көктайғақ

542.       

гомогенизатор

гомогендеуіш

543.       

гондола

гондола

544.       

гонт

жабынтақта, гонт

545.       

горб

дөңес, өркеш

546.       

горбыль

шеттақтай

547.       

горение буксы

буксаның жануы

548.       

горизонт

көкжиек

549.       

горка автоматизированная

автоматтандырылған дөңес

550.       

горло крестовины

айқастырма алқымы

551.       

горловина

қылта, мойын

552.       

горн

көрік

553.       

горн кузнечный

ұста көрігі

554.       

горючее

жанармай

555.       

горючесть

жанғыштық

556.       

гостиница

қонақүй

557.       

готовность

даярлық

558.       

готовность техническая

техникалық даярлық

559.       

гравер

нақышшы, өрнекші

560.       

гравиемойка

қиыршықтас жуғыш

561.       

гравий

қиыршықтас

562.       

гравий карьерный

ашық кеніш қиыршықтасы

563.       

гравий строительный

құрылыстық  қиыршықтас

564.       

градиент гидравлический

гидравликалық градиент

565.       

граница

шекара

566.       

гранула

түйіршік

567.       

гранулометр

түйірөлшеуіш

568.       

график грузопотока

жүк ағынының графигі

569.       

гребень направляющий

бағыттауыш жал

570.       

грейфер

грейфер, жүкқармағыш

571.       

грохот эксцентриковый

эксцентрлі елеуіш

572.       

груз

жүк

573.       

груз габаритный

ауқымды жүк

574.       

груз импортный

импорт жүк

575.       

груз легкий

жеңіл жүк

576.       

груз легковоспламеняемый

тезтұтанғыш жүк

577.       

груз легкогорючий

тезжанғыш жүк

578.       

груз лесной

ағаш жүк

579.       

груз малотоннажный

азтонналық жүк

580.       

груз массовый

көп жүк

581.       

груз мелкий

ұсақ жүк

582.       

груз опасный

қауіпті жүк

583.       

груз отправляемый

жөнелтілетін жүк

584.       

груз разрядный

разрядты жүк

585.       

груз строительный

құрылыс жүгі

586.       

груз транзитный

транзит жүк

587.       

груз штабельный

текшеленген жүк

588.       

грузик балансировочный

теңгергіш жүкше

589.       

грузило

батырғы

590.       

грузовик

жүк мәшинесі

591.       

грузовместимость

жүксыйымдылық

592.       

грузовой автомобиль малотоннажный

азтонналық жүк автомобилі

593.       

грузонапряженность

жүктасымалдылық

594.       

грузонапряженность дороги

жолдың жүктасымалдылығы

595.       

грузооборот

жүкайналым

596.       

грузоподъемность подшипника

мойынтірек жүккөтергіштігі

597.       

грузополучатель

жүкалушы

598.       

грунт

топырақ

599.       

грунт вечномерзлый

мәңгі тоң топырақ

600.       

грунт глинистый

сазбалшықты топырақ

601.       

грунт гравийный

қиыршықтасты топырақ

602.       

грунт дресвяной

үгіндітасты топырақ

603.       

грунт засоленный

сор топырақ

604.       

грунт мерзлый

тоң топырақ

605.       

грунт песчаный

құмтопырақ

606.       

грунт подстилающий

төсеме топырақ

607.       

грунт пучинистый

ісінгіш топырақ

608.       

грунт суглинистый

саздақтопырақ

609.       

грунт супесчаный

құмайт топырақ

610.       

грунт щебенистый

шақпатасты топырақ

611.       

грунтосмеситель

топырақ қоспалауыш

612.       

группа вагонов

вагондартобы

613.       

группа деталей

бөлшектер тобы

614.       

группа отливок

құймалар тобы

615.       

группировка вагонов

вагон топтастыру

616.       

груша конуса

конус үрімшесі

617.       

груша резиновая

резеңке үрімше

618.       

гудрон кислый

қышқыл гудрон

619.       

гудронатор

гудрондауыш

620.       

гумус

қарашірік, гумус

621.       

гусеница

шынжыртабан

622.       

густота движения

қозғалыс жиілігі

623.       

густота масла

майдың қоюлығы

624.       

густота сети железных дорог

теміржол желілерінің жиілігі

625.       

давильник

сыққыш

626.       

давильщик

сығушы

627.       

давление

қысым

628.       

давление атмосферное

атмосфералық қысым

629.       

давление гидродинамическое

гидродинамикалық қысым

630.       

давление гидростатическое

гидростатикалық қысым

631.       

давление динамическое

динамикалық қысым

632.       

давление допускаемое

шектеулі қысым

633.       

давление избыточное

артық қысым

634.       

давление осевое

өстік қысым

635.       

давление рабочее

жұмыстық қысым

636.       

давление стандартное

стандарт қысым

637.       

дальность

алыстық, қашықтық

638.       

дальность видимости

көріну қашықтығы

639.       

дальность перевозкигруза

жүк тасу қашықтығы

640.       

дальность полета

ұшу қашықтығы

641.       

дальность рейса

сапар қашықтығы

642.       

дальность транспортирования

тасымалдау қашықтығы

643.       

двигатель многорядный

көпқатарлы қозғалтқыш

644.       

двигатель

қозғалтқыш

645.       

двигатель авиационный

авиация қозғалтқышы

646.       

двигатель автомобильный

автомобиль қозғалтқышы

647.       

двигатель быстроходный

шапшаң жүріс қозғалтқышы

648.       

двигатель внутреннего сгорания

іштен жану қозғалтқышы

649.       

двигатель высокооборотный

жоғары айналымды қозғалтқыш

650.       

двигатель газотурбинный

газтурбиналы қозғалтқыш

651.       

двигатель дизельный

дизель қозғалтқыш

652.       

двигатель инжекторный

инжекторлы қозғалтқыш

653.       

двигателькарбюраторный

карбюраторлы қозғалтқыш

654.       

двигатель комбинированный

құрама  қозғалтқыш

655.       

двигатель мощный

қуатты қозғалтқыш

656.       

двигательплазменный

плазмалық қозғалтқыш

657.       

двигатель поршневой

піспекті  қозғалтқыш

658.       

двигатель стационарный

стационар қозғалтқыш

659.       

двигатель судовой

кеме қозғалтқышы

660.       

двигатель твердого топлива

қатты отынды қозғалтқыш

661.       

двигатель тепловозный

тепловоз қозғалтқышы

662.       

двигатель тепловой

жылулық қозғалтқыш

663.       

двигатель тракторный

трактор қозғалтқышы

664.       

двигатель транспортный

көлік қозғалтқышы

665.       

движение

қозғалыс

666.       

движение бесперебойное

толассыз қозғалыс

667.       

движение вращательное

айналмалы қозғалыс

668.       

движение встречное

қарсы қозғалыс

669.       

движение встречное поезда

пойыздың қарсы қозғалысы

670.       

движение двустороннее

екіжақты қозғалыс

671.       

движение караванное

керуен қозғалысы

672.       

движение криволинейное

қисықсызықты қозғалыс

673.       

движение левостороннее

сол жақты қозғалыс

674.       

движение легковых автомобилей

жеңіл автомобильдер қозғалысы

675.       

движение неравномерное

бірқалыпсыз қозғалыс

676.       

движение одностороннее

біржақтықозғалыс

677.       

движение относительное

салыстырмалы қозғалыс

678.       

движение равномерное

бірқалыпты қозғалыс

679.       

движение реверсивное

реверсивті қозғалыс

680.       

движение ускоренное

үдемелі қозғалыс

681.       

движение устойчивое

орнықты қозғалыс

682.       

движение циклическое

циклдік қозғалыс

683.       

движитель гусеничный

шынжыртабанды қозғағыш

684.       

двор грузовой

жүк ауласы

685.       

двор машинный

мәшине ауласы

686.       

двужильный шнур

қостінді бау

687.       

деготь

қарамай

688.       

дегти высокотемпературные

жоғары температуралы қарамай

689.       

дегти каменноугольные

таскөмір қарамайы

690.       

дегти низкотемпературные

төменгі температуралы қарамай

691.       

дегти сланцевые

тақтатас қарамайы

692.       

дегти сланцевые сырые

дымқыл тақтатас қарамайы

693.       

дегти торфяные

шымтезек қарамайы

694.       

дежурный

кезекші

695.       

дежурный депо

депо кезекшісі

696.       

дежурный парка

парк кезекшісі

697.       

дежурный сигналист

кезекші сигналшы

698.       

дежурный станции

станса кезекшісі

699.       

дезинфекция вагона

вагонды зарарсыздандыру

700.       

действие направленное

бағытталған әрекет

701.       

дека

дека

702.       

дельта реки

өзен атырауы

703.       

депо

депо

704.       

депо вагонное

вагон депосы

705.       

депо вагоноремонтное

вагон жөндеу депосы

706.       

депо железнодорожное

теміржол депосы

707.       

депо локомотивное

локомотив депосы

708.       

депо моторвагонное

моторлы вагон депосы

709.       

депо оборотное

айналымдық депо

710.       

депо основное

негізгі депо

711.       

депо приписки

тіркелу депосы

712.       

депо рефрижераторное

рефрижераторлық депо

713.       

депо ступенчатое

сатылық депо

714.       

депо тепловозное

тепловоз депосы

715.       

держатель; прихват

ұстатқыш

716.       

детали базовые

базалық бөлшек

717.       

детали машин

мәшине бөлшектері

718.       

детали передач

беріліс бөлшектері

719.       

детали хромированные

хромдалған бөлшектер

720.       

деталь

бөлшек

721.       

деталь исправная

жарамды бөлшек

722.       

деталь литая

құйма бөлшек

723.       

деталь поддерживающая

демеуіш бөлшек

724.       

деталь специальная

арнаулы бөлшек

725.       

детектор

детектор

726.       

детектор совпадений

сәйкестік детекторы

727.       

детектор транспорта

көлік детекторы

728.       

дефект

ақау

729.       

дефектность

ақаулылық

730.       

дефектовка

ақау іздеу

731.       

дефектовщик

ақау іздеуші

732.       

дефокусировка

фокуссыздандыру

733.       

дешифрирование

шифр ашу

734.       

диаметр вершин конусов

конус ұштарының диаметрі

735.       

диаметр делительный

бөлгіш диаметр

736.       

диаметр колеса

доңғалақтың диаметрі

737.       

диаметр начальный

бастапқы диаметр

738.       

диаметр основной

негізгі диаметр

739.       

дизелестроение

дизель жасау

740.       

дизель

дизель

741.       

дизель автомобильный

автомобиль дизелі

742.       

дизель тепловоза

тепловоз дизелі

743.       

дизель-вагон самоходный

өздігінен жүретін дизель-вагон

744.       

дизель-генератор

дизель-генератор

745.       

дизель-поезд

дизель-пойыз

746.       

дилер автомобильный

автомобил дилері

747.       

динамика полета

ұшу динамикасы

748.       

динамичность автомобиля

автомобильдің динамикалылығы

749.       

диоксид углерода

көміртек диоксиді

750.       

дисбаланс

теңгерімсіздік

751.       

дисбаланс колеса

дөңгелек теңгерімсіздігі

752.       

диспетчер

диспетчер

753.       

диспетчер дороги

жол диспетчері

754.       

диспетчер локомотивный

локомотив диспетчері

755.       

диспетчер маневровый

маневр диспетчері

756.       

диспетчер поездной

пойыз диспетчері

757.       

диспетчер станционный

станса диспетчері

758.       

диспетчер старший

аға диспетчер

759.       

диспетчер узловой

торап диспетчері

760.       

дистанция

арақашықтық

761.       

дистанция безопасная

қауіпсіз арақашықтық

762.       

дистанция взлетная

ұшып көтерілу арақашықтығы

763.       

дистанция железнодорожныхмостов

теміржолкөпірлері арақашықтығы

764.       

дистанция посадочная

қону арақашықтығы

765.       

дистанция пути

жол арақашықтығы

766.       

дифференциал заблокированный

бұғатталған дифференциал

767.       

дифференциал межосевой

өсаралық дифференциал

768.       

длина блок-участка

блок-учаске ұзындығы

769.       

длина вагона

вагон ұзындығы

770.       

длина кривой

қисық ұзындығы

771.       

длина локомотива

локомотив ұзындығы

772.       

длина маршрута

бағдар ұзындығы

773.       

длина моста

көпір ұзындығы

774.       

длина общей нормали

ортақ нормал ұзындығы

775.       

длина опоры

тірек ұзындығы

776.       

длина поезда

пойызұзындығы

777.       

длина полезная

пайдалы ұзындық

778.       

длина полосы

жолақ ұзындығы

779.       

длина потока

ағын ұзындығы

780.       

длина пути

жол ұзындығы

781.       

длина рельсовой плети

рельстік өрме ұзындығы

782.       

длина станционного пути

стансалық жол ұзындығы

783.       

длина эквивалентная

барабар ұзындық

784.       

длительность смешивания

араластыру ұзақтығы

785.       

добавка

үстеме

786.       

добавкаактивная

белсенді үстеме

787.       

добавка гидравлическая

гидравликалық үстеме

788.       

добавки пластифицирующие

пластификациялаушы үстеме

789.       

доза запальная

тамызық мөлшері

790.       

дозатор

мөлшерлеуіш

791.       

дозировка

мөлшерлеу

792.       

документация проектная

жобалық құжаттама

793.       

документация техническая

техникалық құжаттама

794.       

документация технологическая

технологиялық құжаттама

795.       

документацияэксплуатационная

пайдалану құжаттамасы

796.       

документы грузовые

жүк құжаты

797.       

документыперевозочные

жүк тасу құжаты

798.       

документы поездные

пойыз құжаты

799.       

документы проездные

жол жүру құжаты

800.       

долговечность машины

мәшиненің ұзаққа жарамдылығы

801.       

долото

қашау

802.       

домкрат вагонный

вагон домкраты

803.       

домкрат винтовой

бұрандалы домкрат

804.       

допуск весовой

салмақтық шақтама

805.       

допуск зависимый

тәуелді шақтама

806.       

допуск на износ

тозу шақтамасы

807.       

дорога

жол

808.       

дорога автомобильная

автомобиль жолы

809.       

дорога в выемке

ойықтағы жол

810.       

дорога в насыпи

үйіндідегі жол

811.       

дорога внутризаводская

зауытішілік жол

812.       

дорога временная

уақытша жол

813.       

дорога главная

басты жол

814.       

дорога городская

қалалық жол

815.       

дорога государственная

мемлекеттік жол

816.       

дорога грунтовая

қара жол

817.       

дорога для автомобилей

автомобиль жолы

818.       

дорога землевозная

топырақ таситын жол

819.       

дорога лесовозная

ағаш таситын жол

820.       

дорога местная

жергілікті жол

821.       

дорога наземная

жерүсті жолы

822.       

дорога платная

ақылы жол

823.       

дорога подземная

жерасты жолы

824.       

дорога пригородная

қаламаңылық жол

825.       

дорога промышленная

өнеркәсіптік жол

826.       

дорога с односторонним движением

біржақты қозғалыс жолы

827.       

дорога скользкая

тайғақ жол

828.       

дорога ухабистая

соқпа жол

829.       

дорогаэлектрическая железная

электрлі теміржол

830.       

дорожник

жолшы

831.       

дорожно-транспортное происшествие

жол-көлік оқиғасы

832.       

дорожное полотно

жол төсемі

833.       

доска приборная

аспап тақтасы

834.       

досылка груза

қалдық жүкті жөнелту

835.       

дрена

қашыртқы

836.       

дренирование

кәріздеу

837.       

дреноукладчик

қашыртқысалғыш

838.       

дублирование

телдеу

839.       

дублирование детали

бөлшекті телдеу

840.       

дуга электрическая

электр доғасы

841.       

дымометр

түтінөлшеуіш

842.       

дымоход

мұржа

843.       

дышло

терте

844.       

дышло сцепное

тіркеуіш терте

845.       

обочина

жолжиек

846.       

ямочный ремонт

шұңқыржөндеу

				Математика саласының терминдері

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

1.      

абсолют плоскости

жазықтық абсолюті

2.      

абсолют пространства

кеңістік абсолюті

3.      

абстракция математическая

математикалық абстракция

4.      

абсцисса точки 

нүкте абсциссасы

5.      

автоморфизм алгебраической системы

алгебралық жүйе автоморфизмі

6.      

аддитивность

аддитивтілік

7.      

аксиома логическая

логикалық аксиома

8.      

аксиома бесконечности

шексіздік аксиомасы

9.      

алгебра векторная

векторлық алгебра

10.                        

алгебра внешняя

сыртқы алгебра

11.                        

алгебра гомологическая

гомологиялық алгебра

12.                        

алгебра линейная

сызықтық алгебра

13.                        

алгебра общая

жалпы алгебра

14.                        

антиподы

антиподтар

15.                        

булева алгебра

бульдік алгебра

16.                        

вариация функции

функция вариациясы

17.                        

векторное поле

векторлық өріс

18.                        

величина

шама

19.                        

величина обратная

кері шама

20.                        

вероятность

ықтималдық

 1.  

возрастание функции

функцияның өсуі

22.                        

волна плоская

жазық толқын

23.                        

вращение

айналу

24.                        

выражение

өрнек

25.                        

выражение алгебраическое

алгебралық өрнек

26.                        

выражение числовые

сандық өрнек

27.                        

вычитаемое

азайтқыш

28.                        

гипотеза нулевая

нөлдік гипотеза

29.                        

геометрия алгебраическая

алгебралық геометрия

30.                        

градус угловой

бұрыштық градус

31.                        

группа алгебраическая

алгебралық топ

32.                        

двойные числа 

қосарлас сандар

33.                        

декартова система координат

декарттық координаттар жүйесі

 1.  

деление без остатка

қалдықсыз бөлу

 1.  

деление c остатком

қалдықпен бөлу

36.                        

делимое

бөлінгіш

37.                        

делимость

бөлінгіштік

38.                        

делитель

бөлгіш

39.                        

наибольший общий делитель

ең үлкен ортақ бөлгіш

40.                        

деление

бөлу

41.                        

диофантово уравнение

диофанттық теңдеу

42.                        

длина

ұзындық

43.                        

дробь

бөлшек

44.                        

дробь алгебраическая

алгебралық бөлшек

45.                        

десятичная дробь

ондық бөлшек

46.                        

дробь неправильная

бұрыс бөлшек

47.                        

дробь правильная       

дұрыс бөлшек

 1.  

дробь смешанная

аралас бөлшек

49.                        

дуга

доға

50.                        

дуга окружности

шеңбер доғасы

51.                        

зависимость линейная

сызықтық тәуелділік

52.                        

задача

есеп

53.                        

задача корректно поставленная

қисынды қойылған есеп

54.                        

задача некорректно поставленная

қисынсыз қойылған есеп

55.                        

задача текстовая

мәтін есеп

56.                        

закон арксинуса

арксинус заңы

57.                        

закон больших чисел

үлкен сандар заңы

58.                        

закон двойного отрицания

қос терістеу заңы

 1.  

закон переместительности

орын ауыстырымдылық заңы

 1.  

значение среднее арифметическое

арифметикалық орта мән

 1.  

значением функциинаибольшие

функцияның ең үлкен мәні

 1.  

значение функции наименьшее

функциясының ең кіші мәні

 1.  

среднее значение функции

функцияның орта мәні

 1.  

извлечение корня

түбірді табу

 1.  

идемпотентность

идемпотенттік

 1.  

измерение

өлшеу

 1.  

изображение геометрическое

геометериялық кескін

 1.  

индукция математическая

математикалық индукция

69.                        

интеграл двойной

қос интеграл

70.                        

интеграл кратный

еселі интеграл

71.                        

интеграл криволинейный

қисықсызықты интеграл

72.                        

интеграл неопределённый

анықталмаған интеграл

73.                        

интеграл несобственный

меншіксіз интеграл

74.                        

интеграл собственный

меншікті интеграл

75.                        

интегрирование

интегралдау

76.                        

интегрирование непосредственное

тікелей интегралдау

77.                        

интегрирование приближенное

жуықтап интегралдау

 1.  

интервал доверительный

сенімділік интервалы

79.                        

иррациональность алгебраическая

алгебралық иррационалдық

80.                        

исход

нәтиже

81.                        

касательная

жанама

 1.  

касательная внешняя

сыртқы жанама

83.                        

касательные внутренние

ішкі жанама

84.                        

катет прилежащий

іргелес катет

 1.  

квадрат единичный

бірлік квадрат

86.                        

класс чисел

сандар класы

87.                        

клетка

торкөз

88.                        

код двоичный

екілік код

89.                        

коллинеарность

коллинеарлық

90.                        

комбинация линейная

сызықтық комбинация

91.                        

кольцо

сақина

 1.  

компланарность

компланарлық

 1.  

компланарность векторов 

векторлар компланарлығы

 1.  

комплекс прямых

түзулер кешені

95.                        

конгруэнтность

конгруэнттілік

96.                        

конус выпуклый

дөңес конус

 1.  

конус гиперболический

гиперболалық конус

98.                        

круглый конус

дөңгелек конус

99.                        

конус наклонный

көлбеу конус

100.                   

конус прямой круговой

тік дөңгелек конус

101.                   

конус усеченный

қима конус

 1.  

конус эллиптический

эллипстік конус

 1.  

конусообразность

конусбейнелі

 1.  

координаты

координаттар

105.                   

корень

түбір

106.                   

корень арифметический

арифметикалық түбір

107.                   

корень вещественный

нақты түбір

 1.  

корень кубический

кубтық түбір

 1.  

корень уравнения

теңдеу түбірі

 1.  

корректность

қисындылық

 1.  

корреляция линейная

сызықтық корреляция

 1.  

корреляция отрицательная

теріс корреляция

 1.  

корреляция положительная

оң корреляция

 1.  

корреляция частная

дербес корреляция

 1.  

косинус угла

бұрыш косинусы

 1.  

косой угол

қиғаш бұрыш

 1.  

котангенс угла

бұрыш котангенсі

118.                   

кратность

еселілік

119.                   

кривая

қисық

120.                   

кривые алгебраические

алгебралық қисық

121.                   

криваякубическая

кубтық қисық

122.                   

кривая пространственная

кеңістіктік қисық

123.                   

кривизна

қисықтық

124.                   

круг

дөңгелек

125.                   

круг единичный

бірлік дөңгелек

 1.  

круг вписанный

іштей сызылған дөңгелек

 1.  

круг описанный

сырттай сызылған дөңгелек

 1.  

круг тригонометрический

тригонометриялық дөңгелек

 1.  

линейка

сызғыш

 1.  

линия

сызық

 1.  

линия осевая

өстік сызық

 1.  

линиясекущая

қиюшы сызық

133.                   

логарифм натуральный

натурал логарифм

134.                   

логарифмирование

логарифмдеу

135.                   

логика двузначная

екі мәнді логика

136.                   

логика многозначная

көп мәнді логика

137.                   

модальная логика

модал логика

138.                   

луч

сәуле

139.                   

луч открытый

ашық сәуле

 1.  

максимум функции

функция максимумы

 1.  

математика актуарная

актуарлық математике

142.                   

математика высшая

жоғары математика

143.                   

математика вычислительная

есептеу математикасы

144.                   

математика дискретная

дискрет математика

145.                   

математика прикладная

қолданбалы математика

146.                   

математическая индукция

математикалық индукция

147.                   

математика финансовая

қаржылық математика

148.                   

математическая статистика

математикалық статистика

149.                   

математическая физика

математикалық физика

150.                   

математическая экономика

математикалық экономика

151.                   

матрица блочная

блогты матрица

152.                   

матрица единичная

бірлік матрица

153.                   

матрица нулевая

нөлдік матрица

154.                   

матрица обратная

кері матрица

155.                   

матрица идемпотентная

идемпотент матрица

 1.  

матрица корреляционная

корреляциялық матрица

157.                   

матрица треугольная

үшбұрышты матрица

158.                   

мера

өлшем

159.                   

метод интервалов

интервал әдісі

160.                   

метод коллокации

коллокация әдісі

161.                   

метод координат

координаттар әдісі

162.                   

минимум абсолютный

абсолют минимум

163.                   

многоугольник

көпбұрыш

164.                   

многочлен

көпмүше

165.                   

множество

жиын

166.                   

множитель

көбейткіш

167.                   

модель авторегрессии

авторегрессия моделі

168.                   

наклонная

көлбеу

169.                   

непрерывность абсолютная

абсолют үзіліссіздік

170.                   

непрерывная функция

үзіліссіз функция

171.                   

неравенства иррациональные

иррационал теңсіздіктер

172.                   

неравенства логарифмические

логарифмдік теңсіздіктер

173.                   

неравенства тригонометрические

тригонометриялық теңсіздіктер

174.                   

неравенство

теңсіздік

175.                   

нечётная функция

тақ функция

 1.  

нуль функции

функция нөлдері

 1.  

линейная оболочка

сызықтық қабықша

 1.  

объем

көлем

 1.  

окружность

шеңбер

 1.  

окружность вписанная

іштей сызылған шеңбер

 1.  

ортогонализация

ортогоналдандыру

 1.  

основание

табан

 1.  

отрезок

кесінді

 1.  

параллелепипед прямой

тік параллелепипед

 1.  

параллелепипед прямоугольный

тікбұрышты параллелепипед

 1.  

переменная

айнымалы

 1.  

периметр

периметр

 1.  

пирамида

пирамида

 1.  

пирамида правильная

дұрыс пирамида

 1.  

пирамида прямоугольная

тікбұрышты пирамида

 1.  

пирамида треугольная

үшбұрышты пирамида

 1.  

пирамида усеченная

қиық пирамида

 1.  

плоскость

жазықтық

 1.  

площадь

аудан

 1.  

площадь круга

дөңгелек ауданы

 1.  

площадь многоугольника

көпбұрыш ауданы

 1.  

поверхность

бет

 1.  

поле 

өріс

 1.  

полином

полином, көпмүше

 1.  

полушар 

жарты шар

 1.  

призма наклонная

көлбеу призма

 1.  

правильная  призма

дұрыс призма

 1.  

прогрессия арифметическая

арифметикалық прогрессия

 1.  

прогрессия геометрическая

геометриялық прогрессия 

 1.  

производная

туынды

 1.  

пропорциональность обратная

кері пропорционалдық

 1.  

пропорциональность прямая

тура пропорционалдық

 1.  

пространство

кеңістік

 1.  

пространствоалгебраическое

алгебралық кеңістік

 1.  

пятиугольник

бесбұрыш

 1.  

правильный пятиугольник

дұрыс бесбұрыш

 1.  

равенство

теңдік

 1.  

ребус математический

математикалық ребус

 1.  

рекуррентность

рекурренттілік

 1.  

решетка алгебраическая

алгебралық тор

 1.  

ряд тригонометрический

тригонометриялық қатар

 1.  

сегмент круга

дөңгелек сегменті

 1.  

секущая

қиюшы

 1.  

сечение

қима

 1.  

степень

дәреже

 1.  

теорема синусов

синустар теоремасы

 1.  

теорема тангенсов

тангенстер теоремасы

 1.  

точка

нүкте

 1.  

трансцендентность

трансценденттік

 1.  

трансцендентное уравнение

трансцендеттік теңдеу

 1.  

треугольник

үшбұрыш

 1.  

углы смежные

сыбайлас бұрыштар

 1.  

угол

бұрыш

 1.  

угол внешний

сыртқы бұрыш

 1.  

угол внутренний

ішкі бұрыш

 1.  

угол вписанный

іштей сызылған бұрыш

 1.  

угол выпуклый 

дөңес бұрыш

 1.  

угол двойной

қосбұрыш

 1.  

угол между векторами

векторлар арасындағы бұрыш

 1.  

угол многогранный

көп жақты бұрыш

 1.  

угол острый

сүйір бұрыш

 1.  

угол плоский

жазық бұрыш

 1.  

угол прямой

тік бұрыш

 1.  

угол развернутый

жазыңқы бұрыш

 1.  

угол тупой

доғал бұрыш

 1.  

умножение

көбейту

 1.  

уменьшаемое

азайғыш

 1.  

упрощение выражения

өрнектерді ықшамдау

 1.  

уравнение

теңдеу

 1.  

уравнение алгебраическое

алгебралық теңдеу

 1.  

уравнение иррациональное

иррационал теңдеу

 1.  

уравнение в частных производных

дербес туындылы теңдеу

 1.  

уравнение гиперболического типа

гиперболалық типті теңдеу

 1.  

уравнение однородное

біртекті теңдеу

 1.  

уравнение разностное

айырымдық теңдеу

 1.  

уравнение рациональные

рационал теңдеу

 1.  

уравнение с параметрами

параметрлі теңдеу

 1.  

функциональное уравнение

функционалды теңдеу

 1.  

характеристика

сипаттама

 1.  

целое число

бүтін сан

 1.  

черта

сызық

 1.  

чертеж

сызба

 1.  

четность функции, функция 

функция жұптығы, жұп функция

 1.  

четный

жұп

 1.  

четырехугольник

төртбұрыш

 1.  

число

сан

 1.  

число алгебраическое

алгебралық сан

 1.  

число дробное

бөлшек сан

 1.  

число иррациональное

иррационал сан

 1.  

число натуральное

натурал сан

 1.  

число нечетное

тақ сан

 1.  

число обратное

кері сан

 1.  

число отрицательное

теріс сан

 1.  

число положительное

оң сан

 1.  

число простое

жай сан

 1.  

число cмешанное

аралас сан

 1.  

число четное

жұп сан

 1.  

член

мүше

 1.  

шар

шар

 1.  

шестиугольник

алтыбұрыш

 1.  

ширина

ен

 1.  

ядро интегрального оператора 

интегралдық оператор ядросы

 1.  

ядро итерированное 

итерацияланған ядро

 1.  

положительно определенноеядро

оң анықталған ядро

МЕХАНИКАЖӘНЕ МАШИНАТАНУ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

 1.  

автоколебание

автотербеліс

 1.  

автоколебание фрикционное

үйкелісті автотербеліс

 1.  

автомат вероятностный

ықтималдық автомат

 1.  

автомодельность

автомодельділік

 1.  

адсорбция

адсорбция

 1.  

аксоид

аксоид

 1.  

аксиомы движения

қозғалыс аксиомалары

 1.  

аксоид неподвижный винтовой

бұрандалық жылжымайтын

аксоид

 1.  

активатор

белсендіргіш

 1.  

амортизатор

амортизатор

 1.  

анизатропия

анизатропия

 1.  

анкер

анкер

 1.  

антивибратор

антидірілдеткіш

				14.       
				база установочная
				орнату негізі
				15.       
				баланс двигателя тепловой
				қозғалтқыштың жылу теңгерімі
				16.       
				балансировка высокоскоростная
				жоғары жылдамдықты теңгеру
				17.       
				бампер
				бампер
				18.       
				барабан тормозной
				тежеуіш атанақ
				19.       
				батарея аккумуляторная
				аккумуляторлық батарея
				20.       
				башмак тормозной
				тежегіш табандық
				21.       
				бездефектность
				ақаусыздық
				22.       
				биение валов
				біліктердің соғуы
 1.  

блокиратор

				бұғаттағыш

24.   

болванка

				кеспелтек
				25.       
				брус вибрационный
				дірілді білеу
				26.       
				брусчатка
				кеспекше
				27.       
				буксир
				сүйреткіш
				28.       
				бункер
				бункер
				29.       
				бур
				бұрғы
				30.       
				буравчик
				қол бұрғы
				31.       
				весы автомобильные
				автомобиль таразысы
				32.       
				весы технические
				техникалық таразы
				33.       
				ветродвигатель
				желқозғалтқыш
				34.       
				 
				ветроколесо
				желдоңғалақ
				35.       
				вибровозбудитель, колебаний
				тербелістер діріл қоздырғышы
				36.       
				вибромеханизм
				діріл механизмі
				37.       
				винт
				бұранда
				38.       
				винт зажимный
				қыспа бұранда
				39.       
				винт исправительный
				түзеткіш бұранда
				40.       

винт нажимной

				басушы бұранда
				41.       

винт регулировочный

				реттегіш бұранда
				42.       

винт самонарезаюший

				өзі оятын бұранда
				43.       

винт соосный

				өстес бұранда
				44.       

винт стяжной

				тұтастырғыш бұранда
				45.       

винт толкающий

				итерме бұранда
				46.       

винт тянущий

				тартпа бұранда
				47.       

винт упорный

				тірек бұранда
				48.       
				винт установочный
				қондырма бұранда
				49.       
				винт ходовой
				жүрістік бұранда
				50.       
				влагомер

ылғалөлшеуіш

				51.       
				влагопроводность
				ылғалөткізгіштік
				52.       
				влагомер емкостный
				көлемдік ылғал өлшегіш
				53.       
				время остонова
				тоқталыс уақыты
				54.       
				время отставания
				қалыс уақыты
				55.       
				выбег
				қозғалыстан шығу
				56.       
				выбег машины
				мәшиненің қозғалыстан шығуы
				57.       
				вылавка
				балқыма
				58.       
				выстой
				кідіріс
				59.       
				вязкость газа
				газ тұтқырлығы
				60.       
				вязкость жидкости
				сұйықтықтың тұтқырлығы
				61.       
				гайка
				сомын
				62.       
				гаситель колебаний
				тербелістерді өшіргіш
 1.  

генератор

				генератор
				64.       
				генератор электромашинный
				электрмәшинелік генератор
				65.       

генерация

				генерация
				66.       
				геомеханика
				геомеханика
				67.       
				гибкость
				иілгіштік
 1.  

гидравлика

				гидравлика
				69.       
				гидрогенератор
				гидрогенератор
				70.       
				гидродвигатель
				гидроқозғалтқыш
				71.       
				гидроклапан давления
				қысым гидротығыны
				72.       
				гидромеханика
				гидромеханика
				73.       
				гидропривод аккумуляторный
				аккумуляторлық гидрожетек
				74.       
				гидроцилиндр без торможения
				тежеусіз гидроцилиндр
				75.       
				гидроэнергетика
				су энергетикасы
				76.       
				горючее
				жанармай
				77.       
				градиент давления
				қысым градиенті
				78.       
				датчик давления
				қысым бергіш
				79.       
				двигатель
				қозғалтқыш
				80.       
				двигатель автомобильный
				автомобиль қозғалтқышы
				81.       
				двигатель бензиновый
				бензин қозғалтқышы
				82.       
				двигатель винтовой
				бұрандалы қозғалтқыш
				83.       
				двигатель газогенераторный
				газгенераторлы қозғалтқыш
				84.       
				двигатель тормозной
				тежеуіш қозғалтқыш
 1.  

движение винтовое

				бұрандалы қозғалыс
				86.       
				движение жидкости
				сұйықтықтың қозғалысы
				87.       
				движение механическое
				механикалық қозғалыс
				88.       
				движитель
				қозғағыш
				89.       
				действие механическое
				механикалық әрекет
				90.       
				декремент затухания
				өшу декременті
				91.       
				демонтаж
				бөліктеу
				92.       
				деталь
				бөлшек

93.   

динамика машин

				мәшинелер динамикасы
				94.       
				динамо-машина
				динамо-машина
				95.       
				дробилка
				уатқыш
				96.       
				дробилка валковая
				білікті уатқыш
				97.       
				дробилка конусная
				конусты уатқыш
				98.       
				дробилка молотковая
				балғалы уатқыш
				99.       
				дробление
				уату
				100. 
				дробь
				бөлшек
				101. 
				дуга
				доға
				102. 
				дуга защитная
				қорғаныш доға
				103. 
				дуга окружности
				шеңбер доғасы
				104. 
				дуга электрическая
				электр доғасы
				105. 
				единица коррекции
				түзету бірлігі
				106. 
				единица механическая
				механикалық бірлік
				107. 
				единица нормирования
				нормалау бірлігі
				108. 
				единица объема
				көлем бірлігі
				109. 
				единица сборочная
				құрастыру бірлігі
				110. 
				емкость
				сыйымдылық
				111. 
				жаростойкость
				ыстыққа төзімділік
				112. 
				жароупорность
				қызуға төзгіштік
				113. 
				железобетон
				темірбетон
				114. 
				жидкость гидравлическая
				гидравликалық сұйықтық
 1.  

жидкость идеальная

				идеалды сұйықтық
				116. 
				жидкость несжимаемая
				сығылмайтын сұйықтық
				117. 
				жидкость нормальная
				қалыпты сұйықтық
				118. 
				жидкость однородная
				біртекті сұйықтық

119.                      

жидкость переохложденная

				аса суытылған сұйықтық

120.                      

жидкость  реологическая

				реологиялық сұйықтық
				121. 
				жидкость реопектическая
				реопектикалық сұйықтық

122.                      

жидкость тиксотропная

				тиксотроптық сұйықтық
				123. 
				жидкость тормозная
				тежеуіш сұйықтығы
				124. 
				жидкость электропроводная
				электрөткізгіш сұйықтық
				125. 
				жидкотекучесть
				сұйықтай аққыштық
				126. 
				задача техническая
				техникалық есеп
				127. 
				зажим винтовой
				бұрандалы қысқыш
				128. 
				заклепка
				тойтарма
				129. 
				заклинивание
				сыналану
				130. 
				закон движения
				қозғалыс заңы
				131. 
				закон сохранения количества движения
				қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы
				132. 
				закон трения скольжения
				сырғанау үйкелісінің заңы
				133. 
				запас прочности
				беріктік қоры
				134. 
				затвор
				бекітпе
				135. 
				затвор водяной
				су бекітпе
				136. 
				затвор гидравлический
				гидравликалық бекітпе
				137. 
				затвор предохранительный
				сақтандыру бекітпесі
				138. 
				затухание
				өшу
				139. 
				затухание колебания
				тербелістің өшуі
				140. 
				зацепление
				ілініс
				141. 
				защита двигателя
				қозғалтқыш қорғанышы
				142. 
				звено механизма
				механизм буыны
				143. 
				звукоизоляция
				дыбыс оқшаулау
				144. 
				зона аэрации
				ауалау аумағы
				145. 
				зона концентрации
				шоғырлану аумағы
				146. 
				зона резонансная
				резонанстық  аумақ
 1.  

измерение давления

				қысымды өлшеу
 1.  

идентификация

				сәйкестендіру; идентификаттау
 1.  

испытание механическое

				механикалық сынау
 1.  

клапан

				қысымтығын
 1.  

колебание механическое

				механикалық тербеліс
 1.  

колесо

				доңғалақ
 1.  

колесо маховое

				сермер доңғалақ
 1.  

колеса шевронные

				шевронды доңғалақтар
 1.  

конденсатор

				конденсатор
 1.  

коробка скоростей

				жылдамдықтар қорабы
 1.  

круг кривошипа

				қосиін дөңгелегі
 1.  

кувалда

				зілбалға
 1.  

лебедка грузоподъемная

				жүккөтергіш шығыр
 1.  

лента тормозная

				тежегіш таспа
 1.  

лента транспортерная

				тасымалдауыш таспа
 1.  

линия автоматизированная

				автоматтандырылған желі
 1.  

линия винтовая

				бұранда сызығы
 1.  

линия электропередачи

				электртербеліс желісі
 1.  

лопата механическая

				механикалық күрек
 1.  

манипулятор

				манипулятор
 1.  

механизм дифференциальный  винтовой

				дифференциалдық бұрандалы механизм
 1.  

механизм дифференциальный зубчатый

				дифференциалдық тісті механизм
 1.  

механизм кривошипный

				қосиін механизмі
 1.  

механизм зажимный

				қысқыш механизм
 1.  

механизм управления

				басқару механизмі
 1.  

механика прикладная

				қолданбалы механика
 1.  

мощность тяговая

				тартым қуаты
 1.  

нагрев

				қыздыру
 1.  

нагрузка эквивалентная

				балама жүктеме
 1.  

надежность машин

				мәшинелердің сенімділігі
 1.  

напряжение механическое

				механикалық кернеу
 1.  

насос-форсунка

				форсунка сорап
 1.  

насос вакуумный

				вакуумдық сорап
 1.  

насос винтовой

				бұрандалы сорап
 1.  

насос динамический

				динамикалық сорап
 1.  

нелинейность систем механических

				механикалық жүйелердің бейсызықтығы
 1.  

нормаль зубчатого колеса

				тісті доңғалақтың нормалы
 1.  

обдувка

				үрлеп айдау
 1.  

оборудование погрузчика выдвижное

				жүктегіштің жылжымалы жабдығы
 1.  

обработка механическая

				механикалық өңдеу
 1.  

ограничение кинематическое

				кинематикалық шектеу
 1.  

однородность модели

				үлгінің біртектілігі
 1.  

опора неподвижная

				жылжымайтын тірек
 1.  

опора подшипниковая

				мойынтіректі тірек
 1.  

орган прицепный

				тіркемелі орган
 1.  

осмотр

				байқау
 1.  

основы динамики

				динамика негіздері
 1.  
				охрупчивание 
				морттану
 1.  

падение давления

				қысымның төмендеуі
 1.  

падение напряжения

				кернеудің төмендеуі
 1.  

падение свободное

				еркін түсу
 1.  

параметры торможения

				тежеу параметрлері
 1.  

передача винтовая

				бұрандалы беріліс
 1.  

передача гидравлическая

				гидравликалық беріліс
 1.  

передача механическая

				механикалық беріліс
 1.  

передача цилиндрическая

				цилиндрлік беріліс 
 1.  

перемещение винтовое

				бұрандалық орын ауыстыру
 1.  

плоскость годографа скорости

				жылдамдық годографының жазықтығы
 1.  

площадка монтажная

				құрастыру алаңшасы
 1.  

поверхность винтовая

				бұрандалық бет
 1.  

повреждение механическое

				механикалық зақым
 1.  

подшипник

				мойынтірек
 1.  

подъемник

				көтергіш
 1.  

позиция техническая

				техникалық тұрғы
 1.  

поле угловых скоростей

				бұрыштық жылдамдықтар өрісі
 1.  

положение равновесия

				тепе-теңдік жағдай
 1.  

порядок механизма

				механизм реті
 1.  

предел хрупкости

				морттық шегі
 1.  

привод машины

				мәшине жетегі
 1.  

привод механический

				механикалық жетек
 1.  

прокат

				жаймалау
 1.  

прокладка

				төсемше
 1.  

прочность сцепления

				ілінісу беріктігі
 1.  

работа механизма

				механизм жұмысы
 1.  

работа механическая

				механикалық жұмыс
 1.  

работоспособность машины 

				мәшиненің жұмысқа жарамдылығы
 1.  

роботоспособность механизма

				механизмнің жұмысқа жарамдылығы
 1.  

равновесие механическое

				механикалық тепе-теңдік
 1.  

разрыв скорости

				жылдамдық үзілімі
 1.  

расчет механизмов

				механизмдерді есептеу
 1.  

режим автоколебаний

				автотербелістер режімі
 1.  

резонанс механический

				механикалық резонанс
 1.  

ремень приводной

				жетек белдігі
 1.  

ремень тяговая

				тартым белдігі
 1.  

самоторможение

				өздігінен тежелу
 1.  

сила механическая

				механикалық күш
 1.  

система координат цилиндрическая

				цилиндрлік координаттар жүйесі
 1.  

соединение

				қосылыс
 1.  

соединение болтовое

				бұранды қосылыс
 1.  

структура машин

				мәшинелердің құрылымы
 1.  

сцепление

				ілініс
 1.  

телемеханика

				телемеханика
 1.  

температура кипения

				қайнау температурасы
 1.  

теория машин

				мәшинелер теориясы
 1.  

топливо жидкое

				сұйық отын
 1.  

топливо ракетное

				зымыран отыны
 1.  

торможение механическое

				механикалық тежелу
 1.  

тормоз машины

				мәшиненің тежеуіші
 1.  

трос

				сым арқан
 1.  

трубка

				түтікше
 1.  

тяжесть

				ауырлық
 1.  

удар гидравлический

				гидравликалық соққы
 1.  

удлинение абсолютное

				абсолют ұзарым
 1.  

ускорение абсолютное

				абсолют үдеу
 1.  

ускорение движения

				қозғалыс үдеуі
 1.  

условия движения

				қозғалыс шарттары
 1.  

устойчивость движения 

				қозғалыстың орнықтылығы
 1.  

устройство

				құрылғы 
 1.  

фильтр

				сүзгі 
 1.  

функция целевая

				мақсаттық функция 
 1.  

функция частотная

				жиілік функциясы
 1.  

фюзеляж

				фюзеляж
 1.  

характеристика двигателя

				қозғалтқыштың сипаттамасы
 1.  

характеристика механическая

				механикалық сипаттама 
 1.  

ход рабочий

				жұмыс жүрісі
 1.  

циркуляция скорости

				жылдамдықтың циркуляциясы
 1.  

частота вынужденных колебаний

				мәжбүрлі тербелістер жиілігі
 1.  

частота резонансная

				резонанстық жиілік
 1.  

число степеней подвижности

				қозғалмалылық дәрежелерінің саны
 1.  

шайба стопорная

				тоқтатқыш тығырық
 1.  

шарикоподшипник

				шарикті мойынтірек 
 1.  
				шкиф грузоподъемный
				жүккөтергіш тегер
 1.  

шов сварной

				пісірінді жік
 1.  

шпилька

				ақа
 1.  

шум машин

				мәшинелердің шуылы
 1.  

шум тепловой

				жылулық шуыл
 1.  

щель кольцевая

				сақиналық саңылау
 1.  

щель статическая

				статикалық саңылау
 1.  

щит управления

				басқару қалқаны
 1.  

эквивалент теплоты, механический

				механикалық жылу баламасы
 1.  

электромеханика

				электрмеханика
 1.  

электромобиль

				электрмобиль
 1.  

электросварка

				электрпісіру
 1.  

энергия механическая

				механикалық энергия
 1.  

эхо 

				жаңғырық
 1.  

явления переноса 

				тасымалдау құбылыстары

Шетел тілдерінен енген терминдер

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

1.                

аккредитация

аккредиттеу

2.                

апробация

апробация

3.                

аффект

аффект

4.                

дислокация

орналастыру, орналасу

5.                

диспозиция

диспозиция

6.                

индикатор

индикатор

7.                

квота

квота

8.                

ликвидность

өтімділік

9.                

патруль

патруль

10.           

провайдер

провайдер

11.           

регламент

регламент

12.           

репродукция

репродукция

13.           

тест

тест

14.           

ценз

ценз

15.           

цессия

цессия

16.           

церемония

рәсім

17.           

цикл

цикл

18.           

эксгумация

эксгумация

19.           

юрисдикция

юрисдикция; заңдық құзыры

               

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ

2015 ЖЫЛҒЫ 11 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА

БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР

Инновация, индустрия саласы бойынша

1.                

уязвимость

осалдылық

2.                

реагирование

ден қою

3.                

бизнес-инкубирование

бизнес-инкубациялау

4.                

бортовка

өңір қатырмасы

5.                

вал товарный

тауарлық білік

6.                

валик подающий

жеткізуші білікше

7.                

вмятина

жаншылма

8.                

изделие чулочное

шұлық бұйымы

9.                

подрез

тілікше

10.           

установка по откатке шлаковых котлов

қож қазандықтарын тасымалдау қондырғысы

11.           

ширина борта

өңір ені

12.           

выработка

қазынды, қазба

13.           

выемочные единицы

қазба бірліктері

14.           

технологически неизбежное сжигание газа

газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу

15.           

файл абсолютной загрузки

абсолют жүктеу файлы

16.           

программа  автозагрузки

автожүктеу бағдарламасы

17.           

классификатор информационных технологий

ақпараттық технологиялар сыныптауышы

18.           

программист-аналитик

талдамашы-бағдарламашы

19.           

фоновая программа

аялық программа

20.           

прозрачная обработка

ашық өңдеу

21.           

оператор умолчания

келісім операторы

22.           

портативный компьютер

тасымалды компьютер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР

Төтенше жағдайлар саласы бойынша

23.              

автоматическая подстройка

автоматты түрде ыңғайластыру

24.              

доза вещества, воздействующего на организм

ағзаға ықпал ететін заттың

дозасы

25.              

трение в потоке

ағыстағы үйкеліс

26.              

перекачка

айдау

27.              

аномалия циркуляции

айналым ауытқушылығы

28.              

спецупаковка

арнайы орауыш

29.              

бассейн напорный

арынды бассейн

30.              

оперативный план ликвидации фонтана

атқылауды жоюдың жедел жоспары

31.              

герметические двери

герметик есіктер

32.              

уплотнение воздухонепроницаемое

ауасыз тығыздалу

33.              

разводящий

ауыстырушы

34.              

колебание

ауытқу; тербелу

35.              

разведывательный летательный аппарат

барлау ұшу аппараты

36.              

бетонирование раздельное

бөліп құйматастау

37.              

удушье

тұншығу

38.              

лестница винтовая

айналма саты

39.              

газонасыщенность

газқаныққандық

40.              

противогаз

газтұмша

41.              

герметичный

герметик

42.              

задвижка гидранта

гидранттың ысырмасы

43.              

гильза

гильза, оққауыз

44.              

бетонирование вибрационное

вибрациялы құйматастау

45.              

дозиметр

дозиметр

46.              

смачиватель

дымқылдағыш

47.              

влагоемкость наименьшая

ең кішіылғалсыйымдылық

48.              

бассейн трещинных вод

жарықшақты су алабы

49.              

индивидуальный перевязочный пакет

жаратаңғыш жеке пакеті       

50.              

аппарат дыхательный индивидуальный

тыныс алдыру жеке аппараты

51.              

наращивание рукавной линии

жеңқұбыр желісін ұзарту

52.              

автомобиль рукавный

жеңқұбырлы автомобиль

53.              

возбуждение землетрясения

жер сілкінісі дүмпуі

54.              

дистанции пути

жол арақашықтығы

55.              

походное положение

жорық жағдайы

56.              

ликвидатор

жойғыш

57.              

инфекция 

инфекция

58.              

водозабор передвижной

жылжымалы сужинағыш

59.              

поражающий фактор

зақымдаушы фактор

60.              

дезодорация

дезорация

61.              

поисковая собака

ізкескіш ит

62.              

монтаж и наладка импортных лифтов

импорттық лифттердімонтаждау және жөндеу

63.              

обледенение судов

кемелердің мұз басуы, кемелерді мұз басу

64.              

горелка керосиновая

керосин жанарғысы

МЕХАНИКАЖӘНЕ МАШИНАТАНУ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

65.      

болт анкерный

				анкер бұран

66.      

болт крепежный

				бекіткіш бұран

67.      

котлы нагревания

				жылыту қазандары

68.      

ось колебаний

				тербелістер осі 

69.      

ось цилиндра

				цилиндр осі

70.      

принцип механики

				механика принципі, қағидаты

71.      

реверсор

				реверсор

72.      

рычаг тормоза  

				тежеуіш иінтірегі

73.      

рычаг  управления

				басқару иінтірегі

74.      

система механическая, нелинейная

				бейсызықты механикалық жүйе

75.      

угол зацепления

				ілініс бұрышы

76.      

уравнение движения

				қозалыс теңдеуі

77.      

ход линии, винтовой

				бұранда сызығының жүрісі

78.      

хрупкость  материала

				материалдың морттылығы

79.      

цикл термодинамический

				термодинамикалық цикл 

80.      

цистерна

				цистерна

81.      

шатун

				бұлғақ 

82.      

шланг

				шлангы

83.      

шпонка

				кілтек

84.      

штифт

				штифт

85.      

				эрозия
				эрозия

86.      

эффект термомеханический

				термомеханикалық әсер

87.      

явление термоэлектрическое

 

				термоэлектрлік құбылыс
				МАТЕМАТИКА САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ

88.      

абсолютная величина

абсолют шама

89.      

абсолютная величина вектора

вектордың абсолют шамасы

90.      

аддитивность площади

аудан аддитивтілігі

91.      

аксиома объемности

көлемділік аксиома

92.      

алгебра простая

жай алгебра

93.      

алгебра универсальная

универсал алгебра

94.      

алгебра элементарная

элементар алгебра

95.      

анализ

талдау,саралау, анализ

96.      

анализ векторный

векторлы талдау

97.      

анализдискретный

дискрет анализ, дискретті талдау

98.      

анализ дисперсионный

дисперсиялық талдау

99.      

анализконструктивный

конструктивтік талдау

100. 

анализ нестандартный

стандартты емес талдау, бейстандарттық талдау

101. 

регрессионный анализ

регрессиялық талдау

102. 

вектор аксиальный

аксиалды вектор

103. 

вертикаль

вертикаль, тік

104. 

выражение аналитическое

талдамалық өрнек, аналитикалық өрнек

105. 

выражение подкоренное

түбірастылық өрнек

106. 

геометрия аналитическая

талдамалық геометрия, аналитикалық геометрия

107. 

двучлен

Қосмүше

108. 

дроби обратные

кері бөлшектер

109. 

дробь периодическая десятичная

периодты ондық бөлшек

110. 

дробь обыкновенная 

жай бөлшек

111. 

единица кубическая

кубтық бірлік

112. 

задачи прикладные

қолданбалы есептер

113. 

задачи составные

құрама есептер

114. 

знак вычитания

алу таңбасы

115. 

знак интеграла

интеграл таңбасы

116. 

знак корня 

түбір таңбасы

117. 

знак неравенства

теңсіздік таңбасы

118. 

знак пересечения

қиылысу таңбасы

119. 

знак равенства

теңдік таңбасы

120. 

изменение функции

функция өзгерісі

121. 

исчисление вариационное

вариациялық қисап

122. 

исчисление векторное

векторлық қисап

123. 

исчисление дифференциальное

дифференциалдық қисап

124. 

исчисление интегральное

интегралдық қисап

125. 

исчисление логическое

логикалық қисап

126. 

касательная прямая

жанама түзу

127. 

координаты однородные

біртекті координаттар

128. 

координаты параболические

параболалық координаттар

129. 

математическое ожидание

математикалық күтім

130. 

матрица диагональная

диагоналды матрица

131. 

матрица союзная

одақтас матрица

132. 

матрица транспонированная

аударылған матрица

133. 

матрица унимодуляр

үшбұрышты матрица

134. 

нечетное число

тақ сан

135. 

ось

ось

136. 

ось радикальная

радикал ось

137. 

ось цилиндра

цилиндр осі

138. 

период колебания

тербеліс кезеңі

139. 

пифагорово число (пифагорова тройка)

пифагорлық сан (пифагорлық үштік)

140. 

способ аналитический

талдау тәсілі

141. 

трактриса

трактриса

142. 

угол центральный

центрлік бұрыш, орталық бұрыш

143. 

узел

түйін (матем.)

144. 

уравнение биквадратное

биквадрат теңдеу, бишаршы теңдеу

145. 

уравнение квадратное

квадрат теңдеу, шаршы теңдеу

146. 

фигура

фигура

147. 

цепь

тізбе

148. 

часть целая

бүтін бөлік

149. 

число действительное (вещественное)

нақты сан

150. 

число целое

бүтін сан

151. 

язык алгоритмический

алгоритмдік тіл

КӨЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

152. 

аварийность

авариялылық

153. 

авиация полярная

полюстік авиация

154. 

авиация санитарная

санитариялық авиация

155. 

автоблокировка

автобұғаттау

156. 

автоблокировка двухсторонняя

екіжақты автобұғаттауыш

157. 

автоблокировка железнодорожная

теміржол автобұғаттауышы

158. 

автоблокировка переменного тока

айнымалы токтың автобұғаттауышы

159. 

автоблокировка постоянного тока

тұрақты токтың автобұғаттауышы

160. 

автобус маршрутный

бағдарлық автобус

161. 

автобус пригородный

қаламаңы автобусы

162. 

автозаправщик

автоқұйғыш, автожанармайқұйғыш

163. 

автокаток

автоаунақ

164. 

автоклав

автоклав

165. 

автоколебание управляемых колес

басқарылатын доңғалақтардың автотербелісі

166. 

автоколонна

автотізбек

167. 

автолюбитель

автоәуесқой

168. 

автомат билетопечатающий

билетбасқыш автомат

169. 

автомобиль высшего класса

жоғарғы сыныпты автомобиль

170. 

автослесарь

автослесір, автослесар

171. 

автоцистерна

автоцистерна

172. 

агенство

агенттік

173. 

акт коммерческий

коммерциялық акт

174. 

акт расследования

тергеу актісі

175. 

акт технический

техникалық акт

176. 

акт экспертизы

сараптама актісі

177. 

активность

белсенділік

178. 

антенна приемная

қабылдау антеннасы

179. 

аппарат ударно-поглощающий

екпінді-серпімді аппарат

180. 

аппарат электрожезловый

электртаяқша аппарат

181. 

аппаратная

аппаратхана

182. 

аптечка автомобильная

автомобиль дәрі-дәрмек қобдишасы

183. 

аренда подвижного состава

жылжымалы құрамды жалға алу

184. 

арка

арка

185. 

арматура

арматура

186. 

архитектор

сәулетші

187. 

архитектура

сәулет

188. 

база жесткая

қатаң база

189. 

база шасси

шасси базасы

190. 

баланс тепловой

жылу теңгерімі

191. 

балансир

теңгергіш

192. 

балансированность колес

доңғалақ теңгерімділігі

193. 

балансировка

теңгеру, теңгерімдеу

194. 

балансировка колес

доңғалақты теңгеру

195. 

балансировка колесной пары

қос доңғалақты теңгеру

196. 

балка

арқалық

197. 

башмак генератора

генератор табандығы

198. 

башмак нажимной

қысқыш табандық

199. 

башмак тормозной

тежегіш табандық

200. 

башмак

табандық

201. 

бегунец

өрме белдеу

202. 

безопасность автомобиля активная

автомобильдің пәрменді қауіпсіздігі

203. 

безопасность активная

пәрменді  қауіпсіздік

204. 

безотказность

қалтқысыздық, мүлтіксіздік

205. 

билет групповой

топ билеті

206. 

билет картонный

қатырма билет

207. 

боковина шины

шинаның қапталы

208. 

болезнь земляного полотна

жер төсемінің бұзылуы

209. 

болезнь профессиональная

кәсіптік ауру

210. 

болт

бұран

211. 

болтанка

шайқалу

212. 

брандвахта

брандвахта

213. 

брусчатка

кеспекше

214. 

брусчатка мостовая

көпір кеспекшесі

215. 

брызговик

шашыратқы

216. 

бульдозер колесный

доңғалақты бульдозер

217. 

вагонетка

арбашық

218. 

вагонетка пассажирская

жолаушы арбашығы

219. 

вакуум фильтр

вакуумды сүзгі

220. 

вал

білік

221. 

вал телескопический

телескоптық білік

222. 

величина

шама, мөлшер

223. 

венец зубчатого колеса

тісті доңғалақ тәжі

224. 

венец зубчатый

тісті тәж

225. 

вентури-трубка

вентури түтігі

226. 

весы бункерные

шанақ таразысы

227. 

весы контрольные

бақылау таразысы

228. 

вещество асфальтовое вяжущее

асфальттық тұтқыр зат

229. 

вещество летучее

ұшпа зат

230. 

взмывание

шарықтау

231. 

вилка

аша

232. 

виток резьбы

буна орамы

233. 

влияние

ықпал

234. 

впрыск, обрызгивание

бүрку

235. 

впуск

жіберу, кіргізу

236. 

вращение

айналыс

237. 

врезка

ойма, сұқпа

238. 

время движения и отдыха

қозғалыс және демалыс уақыты

239. 

время сообщения

қатынас уақыты

240. 

времястоянки

тұрууақыты

241. 

время стоянки поездов

пойыздардың тұрууақыты

242. 

время торможения

тежелу уақыты

243. 

вход

кіру

244. 

вывоз

әкетілім

245. 

выезд по тревоге

дабыл бойынша жолға шығу

246. 

выемка

ойықша

247. 

вызов избирательный

таңдамалы шақырыс

248. 

выключатель аварийный

авариялық ажыратқыш

249. 

выключатель автоматический

автоматты ажыратқыш

250. 

вырезание

ойып кесу

251. 

вырубка

шабылым

252. 

высота зуба

тіс биіктігі

253. 

высота перехода

ауысу биіктігі

254. 

выточка

қырнақ

255. 

выточка кольцевая

сақиналық қырнақ

256. 

вытягивание проволоки

сымды керу

257. 

выход

шығу

258. 

вышгород

ішқамал

259. 

гаситель

сөндіргі, өшіргіш

260. 

геометрия колес

доңғалақ геометриясы

261. 

гидрокомпас

гироқұбыланама

262. 

глина

саз

263. 

глубина промерзания

қату тереңдігі

264. 

глубина проникания

кіру тереңдігі

265. 

гребень

жал

266. 

груз взвешиваемый

өлешенетін жүк

267. 

давление в тормозной магистрали

тежеуіш магистралындағы қысым

268. 

двигатели малооборотные 

жайайналымды қозғалтқыш

269. 

двигатель бесшумный

дыбыссыз қозғалтқыш

270. 

двигатель нереверсивный

реверссіз қозғалтқыш

271. 

двигатель реверсивный

қайтымды  қозғалтқыш, реверсті қозғалтқыш

272. 

двигатель турбовинтовой

турбобұрандалы қозғалтқыш

273. 

движение поезда в одном направлении

пойыздың бір бағыттағы қозғалысы

274. 

движение дорожное безопасное

қауіпсіз жол қозғалысы

275. 

движение дорожное местное

жергілікті жол қозғалысы

276. 

движение круговое

айналма қозғалыс

277. 

движение периодическое

кезеңдік қозғалыс

278. 

движение правостороннее

оңжақты қозғалыс

279. 

движение пригородное

қала маңы қозғалысы

280. 

движение прямое

тура қозғалыс

281. 

движение рабочее

жұмыстық қозғалыс

282. 

движитель колесный

доңғалақ қозғағыш

283. 

дегазация

газсыздандыру

284. 

дегазация вагонов

вагонды газсыздандыру

285. 

деградация

құлдырау

286. 

державка

ұстағыш

287. 

деталирование чертежа

сызбаны бөлшектеу

288. 

деталь общая

жалпы бөлшек

289. 

деталь однотипнная

біртипті бөлшек

290. 

дефект аварийный

авариялық ақау

291. 

диаграмма натяжения проводов

сым тарту диаграммасы

292. 

диаграмма состояния железо-углерод

темір-көміртек күйінің диаграммасы

293. 

диаметр вершин витков

орам ұшы диаметрі

294. 

длина виртуальная

виртуал ұзындық

295. 

длина развернутая

жазылыңқы ұзындық

296. 

длина тормозного пути

тежеу жолының ұзындығы

297. 

днище автомобиля

автомобиль бауыры

298. 

добыча

қазынды

299. 

доза

доза

300. 

дозаправка топлива

жанармай үстеп құю

301. 

дозарядка тормозов

тежеуішті үстеп зарядтау

302. 

дозатор весовой

салмақ үстеуіш

303. 

долото шарошечное

шаржылы қашау

304. 

донжон

басмұнара

305. 

дорога неровная

кедір-бұдыр жол

306. 

дрейф

ығу

307. 

дробилка щековая

жақтаулы уатқыш

       

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ

2015 ЖЫЛҒЫ 14 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА

БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР

 

КӨЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

1.      

единица грузовая

жүк бірлігі

2.      

единицы подвижные

көшпелі бірліктер

3.      

езда

жүріс, жүру

4.      

езда автобусом

автобуспен жүру

5.      

езда кольцевая

айналма жүріс

6.      

езда плечевая

иінді жүріс

7.      

езда сменная

ауысымды жүріс

8.      

езда нулевая

нөлдік жүріс

9.      

емкость аккумулятора

аккумулятор сыйымдылығы

10. 

емкость бункера

шанаш сыйымдылығы

11. 

емкость гравитационная

гравитациялық сыйымдылық

12. 

емкость грузового вагона

жүк вагонының сыйымдылығы

13. 

емкость динамическая

динамикалық сыйымдылық

14. 

емкость дифференциальная

дифференциал сыйымдылық

15. 

емкость ковша

шөміш сыйымдылығы

16. 

емкость контейнера

контейнер сыйымдылығы

17. 

емкость остаточная

қалдықты сыйымдылық

18. 

емкость полезная

пайдалы сыйымдылық

19. 

емкость статическая

статикалық сыйымдылық

20. 

емкость технологическая

технологиялық ыдыс

21. 

емкость удельная

үлестік сыйымдылық

22. 

емкость электрическая

электр сыйымдылық

23. 

емкость электростатическая

электрстатикалық сыйымдылық

24. 

ерш

қылшөтке (тұрмыс)

25. 

жаровыносливость

ыстыққакөнбістік

26. 

жаропрочность

ыстыққаберіктік

27. 

жаропрочность удельная

меншікті ыстыққаберіктік

28. 

жаростойкость

ыстыққабекемдік

29. 

жароупорность

қызуғатөзгіштік

30. 

жароустойчивость 

ыстыққатөзімділік

31. 

железнение 

темірлеу

32. 

железнодорожник

теміржолшы

33. 

железо

темір

34. 

желоб водосточный

суағар науаша

35. 

желоб спускной

түсіру науаша

36. 

желобок

науашық

37. 

жернов

диірментас

38. 

жесткость абсолютная

абсолют қатаңдық

39. 

жесткость вала

білік қатаңдығы

40. 

жесткость воды

судың кермектігі

41. 

жесткость воды карбонатная

карбонатты судың кермектігі

42. 

жесткость динамическая

динамикалық қатаңдық

43. 

жесткость изгиба

иілу қатаңдығы

44. 

жесткость коленчатого вала

иінді білік қатаңдығы

45. 

жесткость комплексная

кешендік қатаңдық

46. 

жесткость линейная

сызықтық қатаңдық

47. 

жесткость механической характеристики

механикалық сипаттама қатаңдығы

48. 

жесткость обратной связи

кері байланыс қатаңдығы

49. 

жесткость осевая

осьтік қатаңдық

50. 

жесткость поперечная

көлденең қатаңдық

51. 

жесткость продольная

бойлық қатаңдық

52. 

жесткость пружины

серіппе қатаңдығы

53. 

жесткость пути

жол қатаңдығы

54. 

жесткость рельсового звена

рельс буынының қатаңдығы

55. 

жесткость станины

тұғыр қатаңдығы

56. 

жесткость цепей

тізбектер қатаңдығы

57. 

жесткость цепи подач

берілім тізбегінің қатаңдығы

58. 

жесть

қаңылтыр

59. 

жестянщик  

қаңылтыршы

60. 

живучесть

өміршеңдік

61. 

жидкость

сұйықтық

62. 

жидкость агрессивная

агрессивтісұйықтық

63. 

жидкость вязкопластическая

тұтқырпластикалық сұйықтық

64. 

жидкость вязкоупругая

тұтқырсерпімді сұйықтық

65. 

жидкость гидротормозная

гидротежегіш сұйықтық

66. 

жидкость неоднородная

әртекті сұйықтық

67. 

жидкость охлаждающая

салқындатқыш сұйықтық

68. 

жидкость полирования

жалтырату сұйықтығы

69. 

жидкость рабочая

жұмыс сұйықтығы

70. 

жидкость этиловая

этил сұйықтығы

71. 

жидкотекучесть

сұйықтай аққыштық

72. 

жизнеобеспечение

өмірді қамсыздандыру

73. 

журнал бортовой

борт журналы

74. 

журнал дежурного

кезекші журналы

75. 

журнал станционный

стансалық журнал

76. 

журнал судовой

кеме журналы

77. 

журнал учета

есепке алу журналы

78. 

забегание колес

доңғалақтың алға шығуы

79. 

забегание рельсовых стыков

рельс жымының алға шығуы

80. 

забивка сваи

қада қағу

81. 

забутка

шегентас

82. 

забутовка

шегендеу

83. 

завеса

шымылдық

84. 

завеса воздушная

ауа шымылдық

85. 

завеса тепловая

жылулық шымылдық

86. 

завинчивание винта

бұранданы бұрап кіргізу

87. 

завиток

еспек

88. 

завихрение жидкости

сұйықтың құйындауы

89. 

завихривание воздуха

ауаның құйындауы

90. 

завихритель винтовой 

бұрандалы құйындатқы

91. 

завод автоматизированный

автоматтандырылған зауыт

92. 

завод автоматический

автомат зауыт

93. 

завод автомобильный

автомобиль зауыты

94. 

завод автосборочный

автоқұрастыру зауыты

95. 

завод вагоноремонтный

вагон жөндеу зауыты

96. 

завод камнедробильный

тас уату зауыты

97. 

завод локомотиворемонтный

локомотив жөндеу зауыты

98. 

завод ремонтный

жөндеу зауыты

99. 

завод судостроительный

кеме жасау зауыты

100.           

завод тепловозостроительный

тепловоз жасау зауыты

101.           

завод щебеночный

шақпатас зауыты

102.           

заводка двигателя

қозғалтқышты оталдыру

103.           

заглушение двигателя

қозғалтқышты өшіру

104.           

заготовка

дайындама

105.           

заготовка исходная

бастапқы дайындама

106.           

заготовка катанная

иленген дайындама

107.           

заготовка кованная

соғылған дайындама

108.           

заготовка литая

құйма дайындама

109.           

заготовка непрерывно литая

үздіксіз құйма дайындамасы

110.           

заготовка плоская

жазық дайындама

111.           

заготовка полосовая

жолақ дайындама

112.           

заготовка стальная

болат дайындама

113.           

заградитель

бөгеулік

114.           

заграждение путевое

жол бөгеуі

115.           

загрязнение двигателя

қозғалтқыштың ластануы

116.           

загрязнения транспортных средств

көлік құралдарының ластануы

117.           

загрязненность масла

майдың ластануы

118.           

загустевание масла

майдың қоюлануы

119.           

задание нагрузки на двигатель

қозғалтқыға күш түсіру

120.           

задание полетное

ұшу тапсырмасы

121.           

задание проектное

жобалық тапсырма

122.           

задание состава смеси 

қоспа құрамын беру

123.           

задание техническое

техникалық тапсырма

124.           

задающее устройство 

тапсырғыш құрылғы

125.           

задвижка

ысырма

126.           

заделка трещин 

жарықты бітеу

127.           

задержка

кідіріс

128.           

задержка воспламенения

тұтану кідірісі

129.           

задержка поезда

пойыз кідірісі

130.           

задержкатранспортных средств

көлік құралдары кідірісі

131.           

зажигание

тұтандыру

132.           

зажигание искровое 

ұшқынмен тұтандыру

133.           

зажим винтовой

бұрандалы қысқыш

134.           

зажим генератора 

генератор қысқышы

135.           

зажим эксцентриковый

эксцентрлі қысқыш

136.           

зажим

қысқыш

137.           

зазор

саңылау

138.           

зазор боковой

бүйірлік саңылау

139.           

зазор масляной

майлы саңылау

140.           

зазор между витками

орамдар арасындағы саңылау

141.           

зазор между рельсами

рельстер арасындағы саңылау

142.           

зазор начальный

бастапқы саңылау

143.           

зазор нулевой

нөлдік саңылау

144.           

зазор осевой

осьтік саңылау

145.           

зазор радиальный

радиал саңылау

146.           

зазор температурный

температуралық саңылау

147.           

зазор технологический

технологиялық саңылау

148.           

закаленнность стали

болаттың шыңдалғандығы

149.           

закаленный стальной инструмент

шындалған болат құрал

150.           

закалка индукционная

индукциялық шыңдау

151.           

закалка поверхностная

беттік шыңдау

152.           

закалка рельсов

рельсті шыңдау

153.           

закалка током высокой частоты

жоғары жиілікті токпен шыңдау

154.           

закатка

ернеулеу

155.           

заклепка плотная

тығыз тойтармашеге

156.           

заклепка с плотной головкой

тығыз төбелікті тойтарма

157.           

заклепка с полукруглой головкой

жартылай дөңгелек төбелікті тойтарма

158.           

заклепка с полупотайной головкой

жартылай жасырын төбелікті тойтарма

159.           

заклепка с потайной головкой

жасырын төбелікті тойтарма

160.           

заклепочное соединение

тойтармалы қосылыс

161.           

заклепывание

тойтару

162.           

заклинивание

сыналану

163.           

заклинивание вала

біліктің сыналануы

164.           

заклинивание колесной пары

доңғалақ жұбының сыналануы

165.           

законсервирование техники

техниканы тұмшалау

166.           

закраина обода колес

доңғалақ құрсауының ернеуі

167.           

закрепление

бекіту

168.           

закрепление вагонов

вагондарды бекіту

169.           

закрепление грунта

топырақты бекіту

170.           

закрепление пути от угона

жолды ығуға қарсы бекіту

171.           

закрепление стрелочных переводов от угона

бағыттама бұрмасын ығысудан бекіту

172.           

закручивание гайки 

сомынды тартып бұрау

173.           

закрылок

жалғасқанатша

174.           

закрылок струйный

шапшыма жалғасқанатша

175.           

закрылок щелевой

саңылақ жалғасқанатша

176.           

замедление

баяулату

177.           

замедление при торможении

тежеу барысындағы баяулау

178.           

замедление темпа 

қарқынды бәсеңдету

179.           

замедлитель

баяулатқы

180.           

замедлитель вагонный

вагон баяулатқысы

181.           

замедлитель клещевидный весовой

қысқаштәріздес таразылық баяулатқы

182.           

замедлитель торможения

тежеу баяулатқысы

183.           

замедлитель хода  

жүрісбаяулатқы

184.           

замена

ауыстыру

185.           

замена колесных пар

доңғалақтар жұбын ауыстыру

186.           

замена масла

май ауыстыру

187.           

замена стрелочных переводов

бағыттама бұрмаларын ауыстыру

188.           

замена шпал одиночная

шпалды бірлі-жарым ауыстыру

189.           

заменители масла

майалмастырғы

190.           

замер давления воздуха 

ауа қысымын өлшеу

191.           

замерзание автомобильного стекла

автомобиль әйнегінің мұздануы

192.           

замерзание охлаждающей жидкости

салқындатқыш сұйықтың қатуы

193.           

замещение бензина природным газом

бензинді табиғи газбен алмастыру

194.           

замок

құлып

195.           

замок ремня безопасности

қауіпсіздік белбеуінің құлпы

196.           

замыкание короткое 

қысқа тұйықталу

197.           

замыкание механическое

механикалық тұйықталу

198.           

замыкание силовое

күштік тұйықталу

199.           

замыкание стрелок

бағыттамалардың тұйықталуы

200.           

замыкание электрическое

электрлік тұйықталу

201.           

замыкатель

тұйықтауыш

202.           

замыкатель стрелочный

бағыттама тұйықтауыш

203.           

занос автомобиля

автомобильдің сырғуы

204.           

занос ведущих колес

жетекші доңғалақтың сырғуы

205.           

занос задней части автомобиля

автомобиль артқы бөлігінің сырғуы

206.           

занятие перегона

өткелекке орналасу

207.           

запас аварийный

авариялық қор

208.           

запас вагонов

вагондар қоры

209.           

запас геологический

геологиялық қор

210.           

запас материала

материал қоры

211.           

запас мощности

қуат қоры

212.           

запас покилометровый

шақырымдық қор

213.           

запас промышленный

өнеркәсіптік қор

214.           

запас прочности

беріктік қоры

215.           

запас рельсов

рельстер қоры

216.           

запас сцепления

ілінісу қоры

217.           

запас топлива

отын қоры

218.           

запас усилия прижатия

қысу күшінің қоры

219.           

запас устойчивости

орнықтылық қоры

220.           

запас хода

жүріс қоры

221.           

запас энергиизапасной

босалқы энергия қоры

222.           

запиливание углов

бұрыштарды аралау

223.           

заплечик

кемершік

224.           

заплечик иглы

иненің кемершігі

225.           

заполнение пути

жолдың толуы

226.           

запотевание автомобильного стекла

автомобиль әйнегінің булануы

227.           

заправка автомобиля

автомобильге май құю

228.           

запрещение движения

қозғалысқа тыйым салу

229.           

запуск двигателя

қозғалтқыны іске қосу

230.           

запуск ракеты

зымыранды іске қосу

231.           

зарядка аккумулятора

аккумуляторды зарядтау

232.           

зарядка тормозов

тежегіштерді зарядтау

233.           

заслонка

қалқалағыш

234.           

заслонка воздушная

ауақалқалағыш

235.           

засорение каналов карбюратора

карбюратор арналарының бітелуі

236.           

засорение фильтра

сүзгінің бітелуі

237.           

затвор грейферный

грейферлік  бекітпе

238.           

затвор секторный

секторлық  бекітпе

239.           

затор

кептеліс

240.           

затор автомобильный 

автомобиль кептелісі

241.           

заход в гавань

айлаққа кіру

242.           

заход винта

бұранда кірмесі

243.           

заход резьбы

буна кірмесі

244.           

захоронение машины

мәшинені көму

245.           

зацепление

ілініс

246.           

зацепление винтовое

бұрандалы ілініс

247.           

зацепление внешнее

сыртқы ілініс

248.           

зацепление внутреннее

ішкі ілініс

249.           

зацепление волновое

толқынды ілініс

250.           

зацепление зубчатое

тісті ілініс

251.           

зацепление часовое

сағаттық ілініс

252.           

зацепление эвольвентное зубчатое

эвольвентті тісті ілініс

				253.      

звездочка натяжная

керіліс жұлдызшасы

				254.      

звездочка резиновая

резеңкелі жұлдызша

				255.      

звездочка тяговой цепи

тартқыш шынжыр жұлдызшасы

				256.      

звездочка цепная

шынжырлық жұлдызша

				257.      

звено

буын

				258.      

звено ведомое

жетектегі буын

				259.      

звено ведущее

жетекші буын

				260.      

звено внешнее

сыртқы буын

				261.      

звено внутреннее

ішкі буын

				262.      

звено промежуточное

аралық буын

				263.      

звено рельсовое

рельс буын

				264.      

звено цепи

тізбек буыны

				265.      

зеркало горения

жану айнасы

				266.      

зеркало заднего вида

артқы көрініс айнасы

				267.      

знак аварийной остановки

авариялық аялдау белгісі

				268.      

знак временный

уақытша белгі

				269.      

знак дополнительный

қосымша белгі

				270.      

знак дорожный

жол белгісі

				271.      

знак запрещающий

тыйым салу белгісі

				272.      

знак информационный

ақпараттық белгі

				273.      

знак километровый

километрлік белгі

				274.      

знак номерной 

нөмірлік белгі

				275.      

знак основной

негізгі белгі

				276.      

знак предупреждающий

ескерту белгісі

				277.      

знак специальный

арнайы белгі

				278.      

знак уклонадороги

жолдың еңістігі белгісі

				279.      

знаки дополнительной информации

қосымша ақпарат белгілері

				280.      

знаки дорожные управляемые

басқарылатын жол белгілері

				281.      

зольность дизельного топлива

дизель отынының күлділігі

				282.      

зона взлета и посадки

ұшу-қону аймағы

				283.      

зона обслуживания

қызмет көрсету аймағы

				284.      

зона ожидания

күту аймағы

				285.&n