Полиязычное образование

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ

2015 ЖЫЛҒЫ 6 ҚАЗАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА

БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР

 

Инновация, индустрия салаларыбойынша

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

1.           

экономические реалии

экономикалық болмыс

2.           

целенаправленная работа

нысаналы жұмыс

3.           

коммерциализация 

технологий

технологияларды коммерцияландыру

4.           

технологическое прогнозирование

технологиялық болжау

5.           

производственная цепочка

өндірістік тізбек

6.           

техническое перевооружение

техникалық қайта жарақтандыру

7.           

расхождение

алшақтық

8.           

автономный кластерный фонд

автономды кластерлік қор

9.           

инновационность

инновациялылық

10.       

производительность труда

еңбек өнімділігі

11.       

инновационный грант

инновациялы грант

12.       

абсолютно

абсолютті, мүлде

13.       

автолебедка

автошығыр

14.       

брюки клеш

кеңбалақ шалбар

15.       

гранулированный чугун

түйіршіктелген шойын

16.       

натяжитель

кергі

17.       

носки

ұйық

18.       

колготки

колготки

19.       

трусы

тізкиім

20.       

спад производства

өндірістің құлдырауы

21.       

шипы колес

доңғалақ бүртабаны

22.       

пряжа

иірімжіп

23.       

пряжа рыхлая

босаң иірімжіп

24.       

подгузники

жаялықша

25.       

листовое стекло

табақ шыны

26.       

установка очистки электролита

электролитті тазарту қондырғысы

27.       

фильтрат

сүзінді

28.       

цех электролиза меди

мыс электролиздеу цехы

29.       

крепь

бекітпе

30.       

валовая добавленная стоимость

жалпы қосылған құн

31.       

высокая добавленная стоимость

жоғары қосылған құн

32.       

дооснащение

жете жарақтандыру

33.       

древесина

сүрек

34.       

изделие

бұйым

35.       

неисчерпаемые ресурсы

сарқылмас ресурстар

36.       

чулки

шұлық

37.       

шаблон

шаблон, қалып

38.       

полевые работы

дала жұмыстары

39.       

горная масса

тау-кен массасы

40.       

рудоспуск

кенқұдық

41.       

целик

кентірек

42.       

горный склон

тау беткейі

43.       

недра

жер қойнауы

44.       

недропользование

жер қойнауын пайдалану

45.       

недропользователь

жер қойнауын пайдаланушы

46.       

сейсморазведочные работы

сейсмикалық барлау жұмыстары

47.       

геологическое доизучение

геологиялық жете зерттеу

48.       

геологоразведочные работы

геологиялық барлау жұмыстары

49.       

геологосъемка

геологиялық түсірілім

50.       

рациональное использование недр

жер қойнауын тиімді пайдалану

51.       

горно-металлургический комплекс

тау-кен-металлургиялық кешен

52.       

предел

шек

53.       

нормированные потери

нормаланған ысырап

54.       

безопасное недропользование

жер қойнауын қауіпсіз пайдалану

55.       

коммерческое обнаружение

коммерциялық табу

56.       

туристический имидж

туристік имидж

57.       

выездной туризм

шығу туризмі

58.       

въездной туризм

келу туризмі

59.       

туристская организация

туристік ұйым

60.       

туристская деятельность

туристік қызмет

61.       

туристский маршрут

туристік бағдар

62.       

продвижение туристского продукта

туристік өнімді ұсыну

63.       

ночевка

түнемелік

64.       

экскурсионная деятельность

экскурсиялық қызмет

65.       

аффилиированный

үлестес

66.       

калибровочные лаборатории

мөлшерлеу зертханалары

67.       

метрологическая аттестация

метрологиялық аттестаттау

68.       

поверочные лаборатории

салыстырыптексеру зертханалары

69.       

подтверждение соответствия

сәйкестікті растау

70.       

испытательные лаборатории

сынақ зертханалары

71.       

система каталогизации продукции

өнімді каталогтау жүйесі

72.       

знак соответствия

сәйкестік белгісі

73.       

добровольное подтверждение соответствия

сәйкестікті ерікті растау

74.       

гармонизированный стандарт

үйлестірілгенстандарт

75.       

технический барьер

техникалық кедергі

76.       

предприятие-изготовитель

дайындаушы кәсіпорын

77.       

область аккредитации

аккредиттеу саласы

78.       

абонентская задолженность

абоненттік берешек

79.       

абонентский отдел

абоненттік бөлім

80.       

абонентская плата

абоненттік төлем

81.       

абонентская сеть

абоненттік желі

82.       

абонентская установка

абоненттік қондырғы

83.       

абонентско-расчетная группа

абоненттік-есептік топ

84.       

автоматизированная система проектирования

автоматтандырылған жобалау жүйесі

85.       

автоматическая телефонная станция

автоматты телефон стансасы

86.       

автоматическая система контроля

автоматты бақылау жүйесі

87.       

автоматизированная система управления

автоматтандырылған басқару жүйесі

88.       

автоматическое включение

автоматты түрде қосылу

89.       

автоматизированная система

автоматтандырылған жүйе

90.       

аварийная обстановка

авариялықжағдай

91.       

автоматизированное рабочее место

автоматтандырылған жұмыс орны

92.       

модем с автовызовом

автошақыру модемі

93.       

адресная память

адрестік жад

94.       

вычисление адреса

адресті анықтау

95.       

информационная линия

ақпараттық желі

96.       

сжатие информации

ақпаратты сығымдау

97.       

адаптер информационного интерфейса

ақпараттық интерфейс бейімдеуіші

98.       

поле информационных разрядов

ақпараттық разрядтар өрісі

99.       

информационная сеть

ақпараттық тор

100.    

ссылка вперед

алға сілтеме

101.    

исходная информация

бастапқы ақпарат

102.    

блок-схема алгоритма

алгоритм блоктәсімі

103.    

команда алгоритма

алгоритм пәрмені

104.    

код операции

операция коды

105.    

последовательность операций

операциялар реттілігі

106.    

аналоговый сигнал

аналогты дабыл

107.    

система обработки аналоговых данных

аналогты деректерді өңдеу жүйесі

108.    

доступ по каналу связи

байланыс арнасындағықолжетімділік

109.    

блокировать

бұғаттау

110.    

мастер настраиваемых задач

бапталатын тапсырмалар шебері

111.    

дефект

ақау

112.    

введенный код

енгізілген код

113.    

взаиморасчет

өзара есеп айырысу

114.    

вне сети

желіден тыс

115.    

вне зоны покрытия

аядан тыс жерде

116.    

установка головки

бастиек орнату

117.    

кнопка

кнопкы/кнопка

118.    

кнопочная панель

кнопкылы/кнопкалы тақта

119.    

кэш вывода страниц

бет шығару кэші

120.    

метка блока

блок белгісі

121.    

пустой цикл

бос цикл

122.    

пустой язык

бос тіл

123.    

гибридный (комбинированный) компьютер

будан (аралас) компьютер

124.    

окно предупреждений

ескертулер терезесі

125.    

загрузочный диск

жүктейтін диск

126.    

балансировка нагрузки

жүктемені теңгеру

127.    

итерационный цикл

итеративті қайталым

128.    

замена сим-карты

сим-картаны ауыстыру

129.    

главное меню

бастымәзір

130.    

емкость канала связи

байланыс арнасының сыйымдылығы

131.    

широкополосный канал

кеңжолақты арна

132.    

расширенный фильтр

кеңейтілген сүзгі

133.    

широковещательный трафик

кеңтаратымды трафик

134.    

обратная трансляция

кері аудару

135.    

устройство декодирующее

кері кодтау құрылғысы

136.    

автосоединение фигур

кескіндердіңавтоқосылуы

137.    

центрирование изображения

кескінді ортаға келтіру

138.    

реплика

реплика

139.    

всплывающее окно

қалқыма терезе

140.    

карманный компьютер

қалта компьютер

141.    

механизм доступа

қолжетім тетігі

142.    

удаление надстроек

қондырманы жою

143.    

значок документа

құжат таңбашасы

144.    

информационный контент

ақпараттық контент

145.    

контрольно-испытательный пункт

бақылау-сынау пункті

146.    

хронометраж

хронометраж

147.    

компановка модулей

модульдерді тұтастыру

148.    

калибровка

мөлшерлегіш 

149.    

оперативное запоминающее устройство

жедел жадтау құрылғысы

150.    

оптоволоконный кабель

оптоталшықты кәбіл

151.    

число витков

орамдар саны

152.    

установочная метка

орналастыру белгісі

153.    

центральный узел связи

орталық байланыс торабы

154.    

паутина 

өрмек, шырмауық

155.    

шнур измерительного прибора

өлшеу аспабының бауы

156.    

штатив прибора

аспап тағаны

157.    

процессор с плавающей точкой

қалқыма нүктелі процессор

158.    

разветвленная сеть

тармақталған тор

159.    

язык управления пакетом

дестені басқару тілі

160.    

цифроаналоговый преобразователь

цифрлы-аналогтытүрлендіргіш

161.    

асбестовая крошка

асбест үгіндісі

162.    

асбестоцементное покрытие

асбест-цемент жабын

163.    

аэрофотосьемки

аэрофототүсірілім

164.    

естественный щебень

табиғи шағылтас

165.    

мол

тосқауыл

166.    

несущий

тіреуіш

167.    

ограждение

қоршау, қоршап қою, кедергі

168.    

оттиск

бедер

169.    

оттиск печати

мөрбедері

170.    

отсев

тас ұнтақтары

171.    

пневматическая шина, пневмошина, пневматик

пневматикалық шина, пневмошина,

172.    

правоустанавливающие документы на земельный участок

жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттар

173.    

рулежная дорожка

жермен жүру жолдары

174.    

сварщик

дәнекерлеуші

175.    

фрахт

фрахт, кеме кіресі

176.    

фрахтование

кеме жалдау

177.    

фрахтовщик

кеме жалдаушы

178.    

фрахтователь

кемемен жалданушы

179.    

щебень

шағылтас