Изучаем казахский язык

жұқа
тонкий
Вопрос-ответ
Всего ответов: 57
Новых вопросов: 5

Школьное питание

C1-10.04.2016г. В рамках декады по организации школьного питания под девизом «Здоровое питание – здоровье будущей нации» были проведены ряд мероприятий, тематические классные часы, занятия по формированию принципов здорового питания. Организован конкурс с выступлениями агитбригад.

 

2016 жылдың 1 сәуірінен 10 сәуір аралығындағы он күндік мектептітамақпен қамтамасыз ету туралы жоспары.

Планпроведения  декадника по организации школьного питания с 1 по 10 апреля 2016 года.

Ұраны: Салауатты тамақтану–болашақтағы ұлтымыздыңденсаулығы!

Девиз: Здоровое питание–здоровье будущей нации!

    Онкүндік мақсаты: Мектептерде оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту үшін жағдай құруға жәрдемдесу, салауатты тамақтанудың маңыздылығы туралы барлық мүдделі тараптарға, әсіресе мектеп жасындағыларының хабардарлығын арттыру.

    Цель декадника: повышение уровня информированности  всех заинтересованных сторон о значимости здорового питания, особенно в школьном возрасте, содействие  созданию условий для сохранения и укрепления здоровья школьников  в школах.

             Іс шара атауы

Күні

Жауаптылар

1.

«Я - за здоровый образ жизни»,  «Питайся разумно», «Фаст-фуды –не для меня»атты тақырыпқа диктант жазу.

Провести диктанты «Я - за здоровый образ жизни», «Питайся разумно», «Фаст-фуды – не для меня».

2-11 сыныптар

06.04.16ж.

06.04.16г.

2-11 кл.

Сынып жетекшілері. Медбике

Кл.рук-ли 

Мед.работник

2.

«Салауатты тамақтану. ДДҰ ұсынған 12 принциптері»,«Тұз және оның денсаулықтағы құны  (Күніне 5 г.)», «Денсаулық кепілі-күніне 400 гр жемістер мен көкеністер» атты тақырыптарға сынып сағаттарын өткізу.  

«Провести классный час на тему «Здоровое питание. 12 принципов, рекомендованных ВОЗ», «Соль и ее значение для здоровья (5г. в сутки)», «400 гр.фруктов и овощей в день- залог здоровья».

1-11 сыныптар

06.04.16ж.

06.04.16 г.

1-11 кл.

Сынып жетекшілеріКл.рук-ли 

 

3.

«Салауатты тамақтану пирамидасы», «Мен дәрумендерге бай өнім туралы не білемін?»,«Фаст фудтың – денсаулыққа пайдасы  немесе зияндығы» атты тақырыптарға  дәрістер, семинарлар, онлайн оқытуларжүргізу.

Провести лекции, тренинги, интерактивное обучение  на тему «Пирамида здорового питания», «Что я знаю о продуктах богатых витаминами?»,

«Фаст-фуд – польза или вред здоровью»

10күн ішінде

В теч. декадника

Медбике, Биология мұғалімі.

Мед.работник Учителя биологии

4.

Дұрыс тамақтану, семіздіктіңалдын алуыжәне ауыр салмақтылардыңқағидаттарына негізделген фильмдер көрсету.

Просмотр  видеороликов, телепередач  о принципах  рационального питания, о профилактике  ожирения и избыточной массы тела.

10күн ішінде

В теч. декадника

Медбике, Биология мұғалімі.

Учителя биологии, мед.работник

5.

 «Аурулардың алдын алу, салауатты тамақтанудың мәні» атты сабақтар,рөлдік ойындар және«дұрыс - дұрыс емес» сынағын өткізу.

Занятия и ролевые игры «Значение здорового питания в профилактике заболеваний» с последующим тестированием  «Верно - неверно».

06.04.16 ж.

08.04.16 ж. 06.04.16 г.

08.04.16 г.

Медбике, Биология мұғалімі.

мед.работник

соц.педагог

6.

Салауатты тамақтану,семіздіктіңалдын алу, артық салмақ туралысұрақтарғаата-аналарданкеңессұрау.

Консультации с родителями по вопросам  здорового питания, профилактики  ожирения,избыточной массы тела.

10күн ішінде

В теч. декадника

Медбике, Биология мұғалімі  мед. работник,

участковые врачи-терапевты

7.

«Салауатты тамақтану– болашақтағы ұлтымыздыңденсаулығы» атты үгіт бригадасымен конкурсы

 Конкурс агитбригад   «Здоровое питание – здоровье будущей нации!»

7-10 сыныптар

08.04.16 ж

08.04.16 г.7-10 кл.

Сынып жетекшілері.

Кл.рук-ли

8.

«Балалар салауатты тамақтануы үшін» флэшмоб спорттық іс-шаралар өткізу

Провести спортивные мероприятия, флэшмоб «Дети за здоровое питание»

07.04.16 ж.

07.04.16 г.

Дене тәрбиесі

Учителя физкультуры

9.

«Тең -теңімен» қағидаты бойынша семіздік / артық салмақтан арылудыңалдын алу үшін еріктілеріндайындау

Подготовить  волонтеров по пропаганде правильного питания, профилактике ожирения/избыточной массы по принципу «равный-равному»

10күн ішінде

В теч. декадника

Соц.педагог

Ливинец Н.П.

10

 Ата аналар жиналысының күн тәртібіне мектеп оқушыларының дұрыстамақтану, ыстық тамақтыңмаңыздылығы  туралы,тамақтану тәртібін сақтау,оқушыларда тамақтану мәденитін қалыптастырусұрақтарын енгізу.

Включить в повестку родительских собраний  вопросы организации  правильного питания, о значении  горячего питания, соблюдения режима питания, привития культуры питания у школьников.

Кесте бойынша

По графику

Сынып жетекшілері.

Кл.рук-ли